av Mette Hanekamhaug | 16. juni, 2010  

Heroin som medisin?

http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=10001703
Etter min oppfatning er debatten om bruk av heroin i behandlingen av narkomane en svært viktig debatt som utfordrer tradisjonelle synspunkt og holdninger, og som hos meg skaper en vanskelig balansegang mellom fornuft og følelser.

En rekke europeiske land har begynt å ta i bruk heroin i behandlingen av tungt belastede opiatavhengige, blant annet Nederland, Sveits, Tyskland, Belgia, Spania og Danmark. Debatten dreier seg ikke om å dele ut gratis heroin på resept, men å inkludere heroin som en del av behandlingen.

Studier fra disse landene viser at en del av de avhengige oppnår gradvis bedre helse, bedre evne til å bo og økt sosial kontakt. I en studie i England, som ble publisert i tidsskriftet Lancet for et par uker siden (29. mai 2010), så man at pasientene som fikk heroin i stor grad ble værende i behandling og reduserte sitt forbruk av gateheroin kraftig. En tysk studie viser at blant deltagere som ble bedømt som ”i stand til å arbeide” steg andelen i betalt arbeid fra 25 prosent til 43 prosent i løpet av to år i behandling med heroin.

Med andre ord – forsøksordninger og resultater fra andre land har vist flere positive effekter ved å inkludere heroin i behandlingen.

Samtidig føler jeg at en ved å bruke heroin i behandlingen på en måte gir opp disse menneskene. Jeg føler at å inkludere stoffet personen misbruker og ødelegges av i behandlingen for nettopp det samme stoffet kan virke som en erkjennelse over at personen aldri blir frisk.

Til syvende og sist er det aller viktigste for meg å sørge for at flest mulig mennesker lever et godt liv med god livskvalitet. Jeg mener at ingen av oss har rett, makt, myndighet eller krav på å definere hva dette er for andre enn oss selv. Heroinavhengige er ofte ikke de mest bemidlede, og vi vet at flere stjeler, tigger eller prostituerer seg for å finansiere forbruket. Vil det ikke være bedre at disse får muligheten til å inngå i et behandlingsopplegg hvor behovet for å nedgradere seg selv ytterligere (som ved gjennom prostitusjon) vil svekkes eller forsvinne?

Stoltenbergutvalgets flertall har foreslått å åpne for et tidsbegrenset forsøksprosjekt der behandling med heroin inkluderes i LAR (legemiddelassistert rehabilitering).
 Jeg er ikke prinsipiell motstander av et slikt forslag. Jeg er en realist og er opptatt av hva som fungerer – uavhengig av mine personlige følelser knyttet opp til moralske perspektiver. Dersom det viser seg at en slik behandling fører til færre overdoser, bedre livskvalitet for brukerne, flere i jobb og bedre helse – hvem er da jeg til å være mot bare fordi jeg føler det er feil?

Denne debatten er viktig, og jeg håper en kan debattere saken på de premisser som faktisk ligger til grunn og med utgangspunkt i hva som er best for brukerne. Således vil en prøveordning med streng oppfølging og overvåkning kunne gi oss gode indikasjoner på om dette er en ordning som bør innføres permanent.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Gi de så mye heroin at de dauer!

Dessverre er det slik at forbud ikke fungerer. Det har tatt meg lang tid å innse det. Legalisering av narkotika er den eneste måten å få ned kriminaliteten på. Bruk heller penger på kampanjer.

Selg det over disk. Skattlegg det.

Folk må få være dumme, om de vil.
1) Røyker de, la de dø av lungekreft.
2) Bruker de sotff, la de dø av overdose.
3) Spiser de usunn mat, la de dø av hjertesykdommer.
4) Stemmer de på dumme politikere som lover ting de ikke holder, …

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er viktig å legalisere cannabis i regulerte utsalgssteder også!

Måtte Carl I. Hagen og FrP returnere til sine libertarianske røtter i narkotikapolitikken!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er en veldig fin måte du tar opp denne saken på, og et godt skrevet innlegg. Dette er det jeg mener er det beste med FrP; realismen og liberalismen, fremfor å idealismen og moralismen.

Når det gjelder slike saker så mener jeg at man må veie alle positive og negative sider, og finne ut hvilken vei vekten bikker.

Et problem som jeg mener ikke er drøftet nok er: Hva vil skje når de kriminelle, som tjener store penger på narko, mister en vesetlig del av markedet sitt?

Kan vi vente oss at flere blir hektet på stoff, fordi langerne må finne andre kjøpere?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

En parallell ville da være å gi alkoholikere mere alkohol?

Men- fri alkohol til alkoholikere har vi hørt lite om? Antagelig fordi noen har skjønt at det ikke virker men at det driver folk dypere inn i alkoholismen inntil leveren en dag sier stopp (Skrumplever)

Hvor mye heroin tror du skal til før kroppen sier “stopp”?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Argus37, det er tydelig at du ikke har satt deg inn i denne saken. Det er IKKE en parallell til å gi alkoholikere mer alkohol.

Det som gjør at heroinnarkomane ser “hjerneskadet” ut, er i all hovedsak på grunn av overdoser: Antall overdoser og varighet av overdosene. Hvis de har ligget med overdose over lang tid får de ikke oksygen til hjernen, og hjernen blir skadet. Denne hjerneskaden er i all hovedsak ikke-reversibel.

Et slikt prosjekt ville fått ned antall overdoser DRASTISK.

Heroinen i seg selv er omtrent like skadelig for kroppen som andre opiater (som f.eks. morfin, som i dag brukes medisinsk).

Sykdommene som mange narkomane både får og sprer kommer av skittent stoff og skittent utstyr (HIV, hepatitt, mm).

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kjempe bra innlegg Mette. Ser på kommentarene ovenfor at dette er en brannfakkel av et tema.
Min mening har alltid vært at legalisering av heroin under strengt tilsyn og streng oppfølging er en fornuftig vei å gå. Dette må da selvfølgelig være et tilbud til de hardest belastede brukerne, der alle andre behandlingstilbud har feilet. Det er jo ikke alle som klarer å slutte selv om de får Subutex, Dolcontine, Oxycontine eller Metadon.
For noen er livet rett å slett for vanskelig til å klare å slutte med Heroin. Men selvfølgelig er det jo ikke alle som egentlig vil slutte med Heroin, men heller tar seg en tur på avrusning når de kjenner at kroppen ikke makter så mye mere.
Så begynner de med Heroin igjen når de føler seg friske nok. Alle brukere er forskjellige så de som skal skrive ut disse reseptene, må være spesialiserte leger innen rus psykologi.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva jeg mente å si er at man får ikke en heroinmisbruker avvendt ved å gi ham/henne mer heroin!
Og det bør vel være 1.prioritet?

Dette har jo vært diskutert i 30 år minst. Og fortsatt er det bare 7 land som eksperimenterer med heroin-basert behandling?
Et av argumentene var at man ville undergrave lønnsomheten til dem som smugler/selger narkotika, men for hver kunde du fjerner ved å bringe vedkommende inn i et bahandlingsprogram, vil den organiserte kriminaliteten friste minst 100 nye ungdommer til å prøve tunge opiater. Det er de som vil være kvalifisert til heroinbasert behandling om ca 30 år.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nei, dette var naivt Hanekamhaug..
Vi har LAR og det kan bli inkluderende nok til å fungere for de dårligste narkomane og i tillegg kan det være medisinsk forsvarlig, noe legalisert injekson av heroin aldri kan bli. Hvilke leger vil administrere dette i Norge? Og hvor skal dette gjøres? Dette vil gi store faglige og økonomiske utfordringer.

Hvis DU vil hjelpe narkomane til å få et verdig liv, Hanekamhaug, så må du jobbe for dette:
-Et bedre og mer inkluderende LAR
-Flere behandlingsplasser innen rusomsorgen (Ventetid på ett år er snarere regelen enn unntaket)
-Et mer inkluderende arbeidsliv der det offentlige skal forplikte seg til å gå foran som et forbilde i forhold til å inkludere folk som ikke er A4. (Arbeid og aktivitet har mye å si for mange!)
- Mer midler fra Husbanken til kommunene til å yte startlån og boligtilskudd. (Gode boforhold har mye å si! En rehabilitert rusmisbruker er ikke rehabilitert veldig lenge om personen forstatt bor i et rushøl)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Er enig med ruskonsulent i at ventetiden er for lang. Kjenner personlig personer som har villet komme seg ut av rus helvetet. Men når de endelig etter et halvt år har fått seg en plass på et behandlingshjem så har motivasjonen vært borte. Viktig at narkomane får plass og hjelp når de er skikkelig motiverte for det. Det er hardt å gå igjennom behandling og da må man være ordentlig motivert for å klare å fullføre det.
Og det er også slik at mange spesielt de uten familie i ryggen, etter endt behandling må bo i kommunale leiligheter der det er mange personer som ruser seg. Mange av disse er gamle venner. Og da er det jo ikke så veldig rart om man kan falle for fristelsen å bare gi etter for presset, både det indre suget og den ytre påvirkningskraften.
Men som jeg har sagt tidligere i tråden, er jeg for bruk av heroin som en behandlingsform.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Peder Ås: Og hva tror du det ville kostet helsevesenet? En må huske på at selv om folk tar egne valg og styrer egne liv medfører dette enorme kostnadene for samfunnet. Tar en også i betrakning de menneskelige skjebnene som rammes blir det store utgifter også sett i form av menneskelige tragedier.

Marte: et meget godt spørsmål du bringer opp her, nemlig hvilke konsekvenser det vil få for et eventuelt “marked” for narkotika. Igangsetting av et prøveprosjekt tror jeg ikke vil medføre endringer her da det er snakk om en svært liten andel brukere som faktisk vil gå gjennom. På sikt, om behandlingen fungerer og blir utvidet som en permanent ordning, tror jeg heller ikke dette vil få konsekvenser her, da det ikke er først og fremst rekruttering til heroin som er det største problemet? Da tenker jeg på det med flere unge som prøver ut/blir avhengig.

kimthoomas: takk =) Viktig debatt og jo flere som deltar jo bedre!

ruskonsulent: ja, jeg er helt enig i at vi må få en mye bedre rusomsorg i Norge, og at vi må få betraktelig flere behandlingsplasser! Det har vi i Fremskrittspartiet tatt til orde for utallige ganger, og i alle våre alternative statsbudsjett øker vi bevilgningene til utbygging og drift av rusomsorgen og behandlingsplasser. Det kan ikke være slik som i dag, hvor de står (som du også påpeker) i et år i kø for å få komme til behandling – det er rett og slett uverdig!

Det skal legges til at resultater fra andre land viser at antall overdoser har gått betraktelig ned for de som har vært med på en behandling der heroin har vært en del av den.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tenk på familien til de som får dette tilbudet. De slipper å tenke så mye på hva barna må gjøre for å få tak i heroin og vil også bli mindre redde for at barna deres ligger døde av overdose i et skur eller i en park. Pluss at de slipper å gråte hver gang de finner ut at ting er stjelt når sønnen/dattera har vært på besøk.
Heroin er dyrt å folk gjør de meste for ei “friske melding”

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“En må huske på at selv om folk tar egne valg og styrer egne liv medfører dette enorme kostnadene for samfunnet.”

Grunnen til at dette koster samfunnet mye er fordi vi bruker så utrolig mye resurser på politi, fengselplass og rettsystemet. Når vi heller kan selge og skattlegge produktet selv.

“Cannabis har per dags dato høyere verdi i kroner pr.gram en gull. Og dette er fordi det er ulovelig ikke fordi det er et produkt som er vannskelig å framstille”

“Tar en også i betrakning de menneskelige skjebnene som rammes blir det store utgifter også sett i form av menneskelige tragedier.”

Eneste grunnen til at det blir tragedier er på grunn av rettsystemet vi har i dag. Å kriminalisere/undertrykke/straffe personer som utfører et offerløst lovbrudd er problemet. Rusmiddelene er ikke det som gjør den største skaden på personer og familier, det er fordi det er kriminelt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

ARGUS:
“men for hver kunde du fjerner ved å bringe vedkommende inn i et bahandlingsprogram, vil den organiserte kriminaliteten friste minst 100 nye ungdommer til å prøve tunge opiater. Det er de som vil være kvalifisert til heroinbasert behandling om ca 30 år.”

Hvilket grunnlag har du for denne påstanden Argus?
Dette vet du INGENTING om. Det høres ut som noe du bare har tatt ut fra luften.

Det har vært en sterk NEDGANG i antall herionbrukere som følge av prosjektet. Les denne: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16753485

“Hva jeg mente å si er at man får ikke en heroinmisbruker avvendt ved å gi ham/henne mer heroin! Og det bør vel være 1.prioritet?”

Denne stutumkommentaren kunne du spart deg for. Du vet GODT at det ikke gjelder bare vanlige herionavhengige, men de tyngste misbrukerne som har vært gjennom et utall vanlige avrusninger, med og uten metadon/subutex, og det har IKKE ført frem. Mange har vært igjennom 20 runder, og ingenting hjelper. Det er DISSE det er snakk om.

Hva mener du man bør gjøre for de?
La de være på gata og nedverdige og skade seg selv og andre ved å begå kriminalitet for å skaffe stoff?

RUSKONSULENT:
“Vi har LAR og det kan bli inkluderende nok til å fungere for de dårligste narkomane og i tillegg kan det være medisinsk forsvarlig, noe legalisert injekson av heroin aldri kan bli.”

Selv om dagens LAR kan bli bedre, så fungerer ikke metadon/subutex på alle. Det VET du.

Du vet også at alternativet for de aller fleste dette gjelder er IKKE å gå på metadon/subutex, men å gå på plata.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Øyvind: heldigvis, etter lang og hard kamp av FrP-politikeren John Alvheim fikk vi inn i lovverket at narkomane skal defineres som syke. Dermed skal de heller ikke dømmes til fengsel, da en ikke kan dømme syke mennesker i fengsel. Å straffe og fengsle rusmisbrukere vil bare gjøre vondt verre – det er behandling de trenger! Men å legalisere narkotika tror jeg ikke er veien å gå.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ved å legalisere narkotika (tenker på Cannabis nå) er det 5 hovedpoeng for meg.

- Vil gjøre stoffet mindre tilgjengelig for barn.
- Slutt på å straffe voksne cannabis nytere.
- Fjerne det illegale markedet (og slå enda hardere ned på det som blir igjen)
- MS og kreftsyke kan velge alternativ behandling/smertelindring
- Det blir lettere for de som får problemer med rusmidlene å ta kontakt med lege/hjelpeapparater om hjelp.

BONUS:

- Spare penger på politi ( la politiet fokusere mer på voldtekt, mord og mishandling) og fengsling.
- Ta inn skattepenger på produktet.
- Åpne for hamp produksjon igjen. (http://no.wikipedia.org/wiki/Hamp)
- Få riktig informasjon til barna våre, ikke fylle hodet deres med skremselspropaganda. Et barn med Internett og nysgjerrighet finner fort ut at det vi hører på skolen er feil.
- Åpne for mer forskning på cannabis til medisinsk bruk.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er vel diagnosesystemet som bestemmer om narkomani er en sykdom eller ikke, ikke lovverket. ;)

Uansett er det bra at rusmisbrukere har fått pasientrettigheter. MEN, mye regelverk er for komplisert. LAR styres av forskrifter, retningslinjer og 6 ulike lovverk!

Å dra inn legalisering av hasj i denne debatten er et skikkelig blindspor, men likevel vanskelig å la påstandene stå uimotsagt. Regelmessig bruk av hasj gjør stor skade både på lunger og hjerne. Av unge sosialhjelpsmottakere uten spesielle ønsker for framtiden så er det mange hasjrøykere.. Vrangforestillinger og tilbaketrekning og manglende kontakt med realiteten er dessverre ofte ganske vanlig blant denne gruppa og mange ender opp som tapere i forhold til utdanning, inntekt, bosted osv…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

ruskonsulent: Regelmessig bruk av hasj gjør stor skade både på lunger og hjerne.

Skader lunger ved røyking. Kan spises, lages kaker, osv.

Cannabis stimulerer for celle-regenerasjon i hjernen, og skaper balanse i kroppen. (overdreven bruk er selvfølgelig ikke bra, da heller er ikke vann, melk eller brød, du dør ikke av cannabis det kan du gjøre av de andre nevnte.)

ruskonsulent: Vrangforestillinger og tilbaketrekning og manglende kontakt med realiteten er dessverre ofte ganske vanlig blant denne gruppa og mange ender opp som tapere i forhold til utdanning, inntekt, bosted osv…

Dette er dessverre sant, dette skyldes da frykt for politi, og omgangskretsen til vedkommende. At dette er tabu og ikke “sosialt akseptert” enda er bakgrunnen av dette.

PS: dette gjelder heldigvis ikke alle, (eks: http://coedmagazine.com/2009/02/06/the-10-most-successful-potheads-on-the-planet-cool-enough-to-admit-it/)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Øyvind: heldigvis, etter lang og hard kamp av FrP-politikeren John Alvheim fikk vi inn i lovverket at narkomane skal defineres som syke. Dermed skal de heller ikke dømmes til fengsel, da en ikke kan dømme syke mennesker i fengsel. Å straffe og fengsle rusmisbrukere vil bare gjøre vondt verre – det er behandling de trenger! Men å legalisere narkotika tror jeg ikke er veien å gå.

Nå ser det ut til at venstresida kommer etter:

http://www.dagbladet.no/2010/06/18/nyheter/knut_storberget/narkotika/narkotikapolitikk/innenriks/12188316/

Jeg er enig i det som står der angående at bruk av straff gjør det mer kult i ungdomsmiljøer å prøve stoff.

Jeg tror ikke vi kan forvente at flere bruker noe som er ulovlig å selge fordi man ikke bruker straff som virkemiddel for bruk…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00