av Mette Hanekamhaug | 28. april, 2010  

Ja – vi vil fortsatt avvikle Lånekassa!

I et tidligere blogginnlegg snakket jeg om Fremskrittspartiets forslag om å legge ned Lånekassen. Dette har vekket sjokk og harme hos ganske mange, noe jeg kunne se etter de 240 kommentarene blogginnlegget fikk!

 
Det jeg leser av kommentarene er at mange fremstiller forslaget som at vi ønsker å frata studentene muligheten til å få studielån med de gunstige betingelsene vi har i dag. Ja, noen sosialister har til og med vært frekke nok til å påstå at vi ønsker å frata studenter muligheten til å i det hele tatt ta opp lån! Dette samtidig som at jeg både i innlegget og i utallige kommentarer forklarte at vi ønsker en statlig garantiordning som skal legge til grunn nøyaktig de samme vilkårene, godene og utbetalingene som vi har i dag. Det offentliges finansiering av studielånsordningen skal altså fortsette – det vi ønsker å endre er hvem som tilbyr tjenesten med den faktiske utbetalingen.

 
Dagens Lånekasse representerer en byråkratisk, monopolistisk institusjon. Fremskrittspartiet er et markedsliberalistisk parti og er mot statlige monopolordninger – rett og slett fordi vi ønsker tilbud skal være styrt av brukerne, ikke forvalterne.

 
Dette betyr ikke at jeg mener Lånekassen er noen dårlig institusjon! Senest i dag var jeg i møte med adm.dir i Lånekassen, og det han fortalte om Lånekassens utvikling, og hvordan de hadde forbedret og fornyet seg var imponerende. Hvis alle offentlige institusjoner kan vise like stor vilje til omstilling og modernisering som Lånekassa – ja da har vi kommet langt!
Men: Mitt viktigste ankepunkt er nettopp at det er et offentlig monopol. Den er offentlig finansiert og offentlig drevet. Vi ønsker selvfølgelig at norske studenters studier skal være offentlig finansiert på lik linje som i dag, men vi ønsker å se på mulighetene for å la private banker stå for drift og organisering av ordningen. Vi tror på markedskreftene, på konkurranse og valgfrihet.

 
Er det virkelig for noen helt utenkelig at det er mulig å få til privat drift og forvaltning av denne statlige garantien? Når det offentlige finansierer tilbudet, må det være slik at det offentlige også skal administrerer, organisere og utføre det?

 

 
Argumentasjonen fra de statstro, ortodokse Lånekasse-tilhengerne får meg til å tenke på sko… Forklaringen på det er en tale som Tor Mikkel Wara holdt på FrPs landsmøte i 1988. Der dro han paralleller til hva som hadde skjedd om sko hadde vært en rettighet, og at staten hadde monopol på å produsere, distribuere og selge sko til alle. Skoene ville være av sørgerlig dårlig kvalitet, de måtte ha planlagt et-to-kanskje tre år frem i tid hvor mange sko de måtte produsere, og plutselig risikerte man en over- eller underproduksjon av sko. Liberalistiske røster ville foreslå å konkurranseutsette produksjon og salg av sko, slippe løs dette ”fæle markedet” venstresiden” er så redd for. Men denne venstresiden ville ha nektet, de ville tviholdt på det statlige monopolet. Grunnene?

Vel, det første og mest åpenbare er jo det moralske aspektet ved at noen faktisk ville tjene penger på å selge sko. Sko er en livsnødvendighet og det ville således være forkastelig dersom noen tjente penger på dette!

For det andre ville en da få en situasjon hvor de som bodde i distriktene ikke ville få tilgang på sko. Private ville jo bare tilby sko der det var flest folk, altså i byene.
For det tredje er de private kun ute etter å tjene penger og etter billige løsninger for å få profitt. De ville derfor bare produsere sko av dårlig kvalitet og selge for skyhøye summer! Staten måtte derfor opprettholde monopolet for å sørge for god nok kvalitet til lave nok priser.

 
For det fjerne ville de private kun fokusere på å selge til de rike, de med kjøpekraft, og det ville derfor ikke være mulig å få råd til sko for vanlige folk med vanlig lønn.
Og for det femte vil de private, i sin stadige higen etter profitt, kun produsere sko for massene, i gjennomsnittlige størrelser. Vi ville kun produsert i de to-tre mest vanlige størrelsene for å selge flest mulig sko! Derfor må staten sørge for produksjon slik at vi er sikre på at det blir produsert sko til alle – også de med liten eller stor størrelse.
De fleste av oss ser håpløsheten og galskapen i en slik argumentasjon. Dessverre er det færre av oss som ser hvordan sosialistene benytter seg av denne samme argumentasjonen på alle felt hvor vi tar til orde for konkurranseutsetting!

 

 
Statlige skoprodusenter forsvar da muren falt i 1989, og sosialistregimene ble frigjort. De private klarer utmerket godt å sørge for å produsere sko i flere størrelser, i flere prisklasser – ja attpå til med ulike fasonger å velge mellom. Jeg tror også de private, de brukerstyrte, klarer å sørge for at studentene får gode studielån og gunstige ordninger.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

Ditt eksempel på sko er jo perfekt analogi til det kapitalistiske systemet, hvertfall med tanke på hvordan sko produseres i dag:)

I USA kutter de ut det fordyrende mellomleddet og vil heller gå mot en løsning vi har her.

Er du ikke redd for at banker kun skal bli et fordyrende mellomledd? Vil det ikke lede til mer byråkrati? Kanskje Carl hadde når han hevdet at dere hadde blitt for byråkratiske?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ikke mer byråkrati for det offentlige :) Når en legger det administrative og utførende ansvaret over på bankene slipper staten selv kostnadene ved dette.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Mette!

Studentenes Landsforbund, en av de to organisasjonene som nå har slått seg sammen til Norsk Studentorganisasjon, har gjennom mange år vært en trofast tilhenger av en velfungerende Lånekasse. For oss er denne en viktig del av den garantien staten har gitt landets studenter og studielystne om lik rett til utdanning. Lånekassen institusjonaliserer lik rett til utdanning, og vi tror ikke andelen som tar høyere utdanning ville vært like høy uten Låenkassen som vi kjenner den.

Har du lest rapporten som vurderer privatisering av Lånekassen, som er Høyre sin grunn til at de har gått bort fra ønsket om å konkurranseutsette Lånekassen? Sammendraget finner du her : http://www.lanekassen.no/Hovedmeny/Om_Lanekassen/Nyheter/Arkiv/Privatisering-av-Lanekassen/ og rapporten finner du her http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/rapporter_planer/rapporter/2002/kvalitet-og-kostnad-i-organisering-av-ut.html?id=277945

Det er mange gode grunner for hvorfor Norge har Lånekassen som sin forvalter av studiestøtte, og politikerne som styrer Lånekassen har et stort ansvar. En av fordelene med Lånekassen er at alle studenter søker studiestøtte på like vilkår, og det er uttenkelig at private banker vil kunne gi like og gode vilkår for alle studenter uansett økonomisk bakgrunn – og at det vil være en reell forskjell fra dagens Lånekasseordning.

Jeg synes det er en viktigere kamp å få Lånekassen til å fungere enda bedre, og å støtte studentenes kamp for en studiestøtte som er til å leve av. Det tror jeg studenter flest synes er mye viktigere enn et ideologisk angrep på Lånekassen som institusjon.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Spørsmål: Skal det offentlige stå for fundingen til banken, eller er det kun en ren garanti som blir utløst hvis lånetageren ikke kan betale tilbake?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Og vil staten dekke renten til banken mens man studerer, slik som det er i dag?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

I utgangspunktet ser vi for oss en løsning der hvor funding er det mest naturlige. Samtidig vil vi være forsiktige med å konkludere på detaljnivå hvordan slike løsninger skal gjennomføres. Det vi tar til orde for er å slippe til private banker som tilbydere av denne tjenesten hvor de samme betingelsene og vilkårene skal være de samme for studentene som de er i dag. Hvordan dette skal i praksis gjennomføres av bankene rent administrativt og organisatorisk må en finne frem til i samråd med bankene; hvordan de finner det formålstjenelig å gjøre dette og hva som blir mest effektivt for alle parter.

Det viktigste for oss i denne saken er å sørge for at studentene får et best mulig tilbud, og får mulighet til å velge mellom ulike tilbydere av stipendet vi har i dag =)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Når man først skal konkurranseutsette Lånekassen, hvorfor ikke gjøre det samme med Folketrygden? Der hvor offentlige institusjoner i dag har ansvaret for arbeidsledighetstrygd, pensjon, sykehus – kan ikke private gjøre det samme med støtte fra staten?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Man burde heller sørge for at lån og stipend til studenter ble økt. Noen tusen mer i året hadde vært midt i blinken for de fleste studenter.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei!

Det er penger å tjene på å selge sko. På samme måte som det for ‘vanlig’ banker er penger å tjene på å låne ut til en høyere % en innskudsrenten.

Det er ikke penger og tjene på å gi stipend og rentefrittt lån. Det koster på den annen side administrere ordningene. Selv om staten gir garantier for dette tapet, hvilken interesse har banker på å begi seg ut på et nonprofit prosjekt?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Mette,

-Hvilke incentiver tenker du i utgangspunktet at norske banker har til å konkurrere med Lånekassen, som subsidiseres av staten?

-Skal staten subsidiere (les: ikke nødvendigvis gjennom direkte tilskudd) de private bankene slik at de marginalt kan konkurrere med Lånekassen?

-Kan det tenkes at slike subsidier eller endrede rammevilkår vil påvirke konkurransen blant lånegiverne i større grad enn hva man tror? De private bankene sitter med flere hatter enn dagens Lånekasse. Feks kan bankene med en fremtidig Lånekassefunksjon dra fordeler av å tilby kortsiktig gjeld og huslån til allerede eksisterende “studie finansierte kunder”.

Interessant og bra at dere stiller spørsål ved dagens Lånekasse. Dette trenger mer oppmerksomhet.

Mvh

Stig

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Skoanalogien din er direkte tåpelig da ditt forslag innebærer at alle skobutikkene skulle få skoene gratis fra staten og bare drive utsalgene.

“Ikke mer byråkrati for det offentlige Når en legger det administrative og utførende ansvaret over på bankene slipper staten selv kostnadene ved dette.”

Det er utrolig naivt å tro dette. Ettersom staten skal stå som garantist vil det selvsagt være et statlig byråkrati som støtter opp om dette samtidig som banken har sitt eget byråkrati for å godkjenne lån.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg tror kanskje at denne ”privatiser lånekassa”- kampanjen din er mer et show off produkt enn et politisk realistisk forslag. Jeg konstaterer da også at du – etter å ha gått tøft ut i det første innlegget og bl.a. sagt:
” De fleste av oss som har vært studenter og vært i kontakt med denne byråkratiske, statlige institusjonen har opplevd lang saksbehandlingstid, dårlig oppfølging og service, at det er umulig å oppnå personlig kontakt osv. Dette er i alle fall de opplevelsene jeg husker fra mine dager som ufrivillig ”kunde”. Så – etter en kortere prat med en statlig direktør – heter det:
” Senest i dag var jeg i møte med adm.dir i Lånekassen, og det han fortalte om Lånekassens utvikling, og hvordan de hadde forbedret og fornyet seg var imponerende. Hvis alle offentlige institusjoner kan vise like stor vilje til omstilling og modernisering som Lånekassa – ja da har vi kommet langt!”
Lånekassa er så mye mer enn en pengeutlåner. Den er en del av hele det norske velferdssystemet. Dette systemet må sjølsagt fornye seg i takt med samfunnsutviklinga og det er derfor viktig – og nødvendig – å sette institusjonen under debatt. Ros til deg fordi du tar opp denne diskusjonen. Men min påstand vil være at private banker – som sjølsagt har fortjeneste som mål – aldri kan løse de oppgavene lånekassa i dag har. Lånekassa har jo i dag funksjoner som går langt ut over den reine pengeutlåner virksomheten – tenk for eksempel på ordninga med avskrivning av lån for låntakere som er bosatt i Finnmark. Lånekassa har i tillegg også sosialpolitiske virkemiddel – sletting av renter for låntakere som er arbeidsledige, sjuke eller hjemme med barn. Ta en kikk på http://www.lanekassen.no !
Og er nå egentlig statlige byråkratier verre enn private? Jeg tror ærlig talt ikke at lånekassas callsenter er verre eller vanskeligere enn callsenteret til postbanken. Fordelen med et statlig byråkrati er tross alt at de har regler å forholde seg til – regler som det faktisk går an å sette seg inn i. Private banker vil sjølsagt prioritere kunder som de kan tjene penger på. I den forbindelse så er sjølsagt lege- eller nhh-studenten en mye viktigere kunde , enn kunststudenten eller den personen som sper på trygda med lån for å få fullføre en videregående utdanning.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

kjempeflott forslag fra FRP! dere slutter aldri aa imponere meg. Dette varmer et stolt FRP hjerte. La markedskreftene styre, kansje vaart samfunn kan bli mer som USA i fremtiden. Hvorfor skal mine penger foere til andres velferd? Hvorfor skal mine penger betale for fattige late menneskers studielaan, sykehusopphold, pensjon og andre velferdsgoder. For min del kan vi legge ned alt av offentlige virksomheter, paa denne maaten kan vi sikre at det er bare de som kommer fra det jeg vill kalle et moeblert hjem som har noe her aa gjoere. Dette vill foere til mindre skatt, altsaa de rike kan bli rike og de fattige kan seile sin egen sjoe. Har ikke du penger til aa forsoerge deg selv gjennom studietiden? nei da faar du la vaere aa studere da.
Staa paa FRP og Mette! Dette kan bare gaa en vei. Privatisering, Privatisering, Privatisering, Norge er det neste USA!

hilsen
stolt FRP’er.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei, jeg leste gjennom hele artikkelen din, først begynte du bra og da gikk det nedover og ble til en dårlig avsluttning.

Du har spredt et forslag, men du har ikke presentert hvordan løsningen skal være, hvem er de andre aktørene som skal tjene på studentene? Banker?

Et forslag kan ikke forventes å bli støtt når den ikke har med seg en løsning.

Med dette forslaget her ville det bli klasseskille mellom rike, middelklasse og fattige studenter. Det er ikke alle studenter som har råd å ta opp kån, og de bare søker stipend.

Og det du snakker om her er reformer som NPM prøvde seg på 198o tallet, 30 år har gått og den norske velferdsstaten har stått sterkt.

Og må du ikke glemme heller at den norske velferdsstaten er universal, det vil si at staten behandler alle likt, og ikke at noen tar opp lån for at de skal studere.

Privatisering av lånekassen vil føre til at fære velger å ta høyere utdanning pga. at de ikke lenger ha råd til det.

Jeg tror det beste er at du kommer med en løsning, før du kan ha et forslag, slik løsningen kan studeres/diskuteres.

Er du kanskje ikke klar over de reformene som offentlig sektor har passert og fortsatt står på beina.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mette: La oss si at vi får en slik ordning på plass, der staten er garantist, og studentene har alle de rettighetene de har i dag. Vi kan også si at bankene klarer å tilby renter helt ned til det lånekassen i dag klarer å tilby. Hvordan ser du da på de klasseforskjellene som vil oppstå blant studentene? I og med at forhandlinger om rente vil være individuelle, vil jo de med ressurssterke foreldre som har høye engasjementer i banken ha en kjempefordel? Disse vil jo da få lavere rente, som de med mindre ressurser i ryggen er nødt til å betale. Og studenter som feks har betalingsanmerkninger vil jo sitte på utrolig dårlige kort, og må nesten bare finne seg i å ta den renten de får? Og hva med voksne studenter som gjerne har rukket å skaffe seg lån til både hus og bil, de vil jo kunne bli rammet av finansavtalelovens paragraf om frarådningsplikt?

Nei, jeg synes det er vanskelig å se for meg hvordan en slik ordning skal gagne gjennomsnittstudenten.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Lesbos: Vi vil øke lånet og stipendet også, noe vi har foreslått flere ganger på Stortinget :)

Poenget er jo at banker tjener penger i dag på å ha kunder som benytter seg av deres tilbud. Bankene er således opptatt av å tiltrekke seg flest mulig kunder – også studenter. For å trekke til seg flest mulig studenter vil de konkurrere med for eksempel å tilby bedre lånevilkår på andre type lån en evnt vil måtte ta opp i den banken senere, bedre rente på BSU om en velger å flytte den dit, bedre innskuddsrente på en evnt sparekonto etc. Det er utallige muligheter for bankene å skape gunstige tilbud på andre banktjenester for å tiltrekke seg flere studenter.

Og staten skal som en i et tidligere nevnte “subsidiere” bankene, i den forstand at de stiller med pengene til stipend og lån.

Juristen: det skal være samme rente på lån og stipendet over hele landet, i alle banker, for alle studenter. De eventuelle rentene jeg her har tatt til orde for som bankene kan tilby kan være eventuelt bedre enn det er nasjonalt eller bedre renteordninger på sparekonto/BSU eller liknende.

Renten vil således være akkurat like gunstig som i dag for alle – som en minsteordning. Hvorvidt det skal være mulig for bankene å tilby enda mer grunstig rente enn garantien tilsier har vi ikke gått nærmere inn på, men jeg personlig ser ikke grunn for å nekte banker å gi enda gunstigere rente enn det staten garanterer for (slik staten setter gunstig rente i dag) dersom de ønsker det.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Surchy: Det er vanskelig å argumentere mot dine påstander om at “færre vil ta høyere utdanning pga at ikke lengere får råd til det”.

Årsaken til at det er vanskelig å argumentere mot dette er at denne påstanden har ingen rot i virkeligheten, og vitner vel mer om en total misforståelse av hva forslaget faktisk vil innebære.

Når jeg i mine innlegg og kommentarer forklarer at den statlige garantiordningen skal inneholde NØYAKTIG de samme godene, fordelene, vilkårene, rentene, reglene osv som det er i dag, når jeg forteller at staten fortsatt skal finansiere lån og stipend, når jeg understreker at FrP også vil øke det totale beløpet lån og stipend studentene skal få – ja da har jeg vanskelig for å forstå hvordan du kan trekke din konklusjon.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Mette
Dersom jeg forstår deg rett, så mener du at alt skal være “som nå” -med unntak av at du som frp-er mener at studentene skal ha mer stipend – bortsett fra at bankene skal administrere ordningen. Men hvem skal bestemme hvem som skal få lån og stipend, hvem skal bestemme om en utdanning skal gi rett til penger, hvem skal bestemme om en student er så forsinka at han ikke kan få mer penger, hvem skal bestemme om en låntaker skal få slippe å betale eller få sletta renter på lånet. Alt dette er vel en form for utøving av offentlig myndighet. Er det bankene som skal gjøre det?? Skal en funksjonær i Gransherad sparebank si at: “nei Per – nå synes jeg du har fått nok penger, dessuten tror jeg ikke du er flittig nok!”. Eller mener du Mette at vi skal opprettholde et offentlig byråkrati som skal vurdere alle sine retrtigheter til å få penger ev. til å la være å tilbakebetale penger og så skal dette offentlige byråkratiet gi melding til Gransherad sparebank som så effektuerer byråkratiets vedtak. Jeg regner med at du vil si at regelverket til lånekassa må forenkles og at det er en forutsetning for hele greia – og som frp-er liker du sikkert ikke regler. Men uansett – noen regler må det være. Og jeg vil ikke være bekvem med at det er funksjonæren i Gransherad sparebank som skal bestemme hva sønnen min skal få i lån til utdanningen sin!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

I fare for å gjenta meg selv fra forrige runde; dette er i all hovedsak samme system man har i Finland og der fungerer det veldig bra. Høyt effektivitetsnivå og svært lav og gunstig rente.

Med litt velvilje er det forholdsvis lett å se parallellene til skoanalogien, men velvilje var det lenge siden man så på venstresiden.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Med litt velvilje er det forholdsvis lett å se parallellene til skoanalogien, men velvilje var det lenge siden man så på venstresiden.”

Ja skobutikker pleier jo å få skoene de selger gratis fra staten eller?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“I fare for å gjenta meg selv fra forrige runde; dette er i all hovedsak samme system man har i Finland og der fungerer det veldig bra. Høyt effektivitetsnivå og svært lav og gunstig rente.”

Forøvrig har Finland der et dobbelt byråkrati (både i banker og et statlig byråkrati for å godkjenne stipend og garanti for lån) og studentene betaler renter under studietiden. Så de må alikevel innom
*sjokk* et statlig byråkrati der og slik jeg har nevnt at vi selvsagt fortsatt vil ha i Norge. Dette velger selvsagt ikke Mette å svare på.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg blir nesten syk og kvalm av å lese innlegg fra fremskritsspartifolk. De står for et politisk syn og et samfunnssyn som er Norge og Norden ganske fremmed. Hvordan er det mulig at tilsynelatende oppegående folk kan agitere for en slik politikk som vil bringe oss tilbake til tidligere tiders samfunn – “nattvokterstaten” – der staten stort sett gir blaffen – la folk få klare seg selv! USA holdes fram som idealsamfunnet. Jo takk, vi ser hvordan USA tar vare på sine fattige og syke. Obama prøver å gjøre noe med dette nå, men han møter enorm motstand fra et reaksjonært og fundamentalistisk kristlig republikansk parti.

Idiotene i fremskrittspartiet vil ødelegge det som er bygget opp gjennom 100 år, og desverre er det mange historieløse idioter i Norge som ikke ser helheten i politikken deres.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg syntes det viktigste argumentet MOT dette forslaget er at alle studenter burde stille likt finansiellt. Altså iallfall i forhold til støtte man får fra staten. Hvis banker skal begynne å konkurrere om dette vil det bli store forskjeller og jeg ser ikke hva slags gode det ville vært for samfunnet.

Forresten så må jeg si at jeg aldri har hatt problemer med Lånekassa og jeg har aldri plages av lang behandlingstid. Jeg tror ærlig talt ikke det hadde vært raskerer om det hadde blitt privatisert!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Mette
Det kunne være mange sider ved forslaget som kunne kommenteres. Jeg skal begrense meg til noen:
• Hva i all verden er det som får deg til å mene at alt byråkrati er offentlig? Og at private banker står nærmere brukerne? Private banker har som formål å tjene penger. Staten har som formål å betjene den enkelte og samfunnet.
• Offentlig utdanningsstøtte er et uttrykk for at Storting og Regjering ønsker å ta et ansvar for at den enkelte kan søke seg utdanning og at samfunnet får en konkurransedyktig arbeidsstokk. Å karakterisere Lånekassen som en ”monopoinstitusjon” gir lite mening fordi det ikke gir så mye mening å snakke om et ”marked”. Dette er politikk, – utdanningspolitikk. Det gir heller ikke så mye mening å snakke om NAV som en ”monopolinstitusjon” , fordi trygder og sosiale støtteordninger også er en del av en villet offentlig politikk og ikke er et ”marked”. Vil du foreslå at bankene også overtar utbetalinger av trygd og sosial støtte?
• De eneste som ville tjene på et system med statsgaranti er de private bankene. De skal altså kunne tildele lån risikofritt. Det er staten, altså fellesskapet som vil måtte ta risikoen og betale kostnaden over skatter og avgifter. Er det hensynet til bankene og behovet for en subsidiering av disse som ligger bak forslaget? Ingen andre vil tjene på det.
• Skal konkurransen virke vil studentene måtte få ulike rentevilkår. Utdanningsrenten er i dag forankret i rentenivået på visse statspapirer og langt under det private markedet for usikrede lån. Hvis studentene skulle få samme rentevilkår som i dag, vil staten også måtte garantere for det rentetapet bankene ville få. I denne sammenheng kan det også være riktig å minne om at utdanningslånet i dag er rentefritt i utdanningsperioden. Hvordan skal bankene håndtere det?
• Har du tenkt over at Lånekassen ikke er noen bank i vanlig forstand, men en del av utdanningspolitikken. I dagens regelverk ligger det en rekke utdannings- og velferdspolitiske målsettinger, f.eks støtte under sykdom, funksjonshemming osv. Lånekassen mottar flere hundre tusen henvendelser hvert år for å håndtere dette på en forsvarlig måte og sikre likebehandling. Hvordan hadde du tenkt deg dette administrert gjennom det private bankvesen?, og hvilke utdannings- og velferdspolitiske målsettinger er det du ønsker å fjerne?
• Hvis du arbeider deg dypere ned i ”faktum”, både de praktisk/ administrative sidene og de velferdspolitiske sidene, så vil du forhåpentlig se at en overføirng til private banker ikke er tilstrekkelig gjennomtenkt. Du burde være kjent med at dette har vært drøftet i en departemental arbeidsgruppe som konkluderte med at dette ikke var realistisk .
• Hvis vi skreller av alle vikarierende motiver, så er det bare ideologien igjen. Det bør være en grense for hvor langt fordommer og ideologiske briller skal styre alt du mener. Du har valgt en dårlig sak.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvorfor fikse noe som ikke er ødelagt?

Ny sak til deg Mette:
Finn ut om vi har nok stridsvogner til alle stridsvognførerene det norske forsvaret utdanner hvert år. Mennesker som lett kan bruke 600 000,- dagen på en skyteøvelse for å slutte 1mnd senere.

Så kan du finne ut om det ikke hadde vært lurt å bruke tiden på motiverte soldater fremfor folk som kanskje helst vil være i arbeid, eller ta en utdanning.

Så skal du se, kanskje det blir noe igjen til studentene etterpå.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Selv syns jeg lånekassen fungerer veldig bra som den er, og var senest på informasjonsmøte for læresteder i lånekassen denne uken.

Lånekassen utvikler seg stadig, og er en nødvendig offentlig hjelp for å sikre at alle skal ha mulighet til utdanning.

I skoleåret 2008/2009 ble det delt ut 30 milliarder kroner i stipend, jeg klarer ikke helt å se at en privat aktør i form av en “vanlig” bank skal være interessert i å gi ut så mye penger, spesielt ikke til den store delen av kundene som mottar stipend, og intet annet (feks elever i videregående utdanning som har krav på utstyrsstipend, et stipend som ikke er behovsprøvd=. Der er det ingenting å tjene, banker vil alltid ønske å tjene penger.

Jeg mener ikke nødvendigvis at det offentlige er de som er best skikket til å drive alt her i landet, men som en annen påpeker over her: “if it aint broke, why break it?”

Mulig jeg ikke har lest innlegget godt nok, eller ikke forstått hva du mener, men hvem skal gi ut stipendene? Tror du at bankene vil gå med på at alle må dele ut stipend og lån under regler og foreskrifter som sier at de alle må gi til like vilkår?

Mvh Ida

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Er du singel?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

høres ut som en fin prøve ordning. bankene ville fått inn mer penger og studentene ville fått samme eller bedre lånetilbud

men er litt redd for at ikke alle ville fått stipend, at bare de med topp karakterer eller rike foreldre skulle ha fått stipend. at stundenter med høye karakterer får (mer) penger høres kansje for noen bra ut men karakterene er ikke garanti for solid prestasjon på arbeids plassen, og at vi derfor vil miste noen store ressurser

ps. har aldri visst at frp var noen kapital anarkister —> sko argumntasjon

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du skal:
Låne ut lik sum penger
Staten skal slippe administrasjon
Elevene må betale for den..

Kort oppsummert samme tjeneste skal skje men på toppen skal det sitte privatpersoner og ta ut overskuddet istedefor staten..

Du bidrar ikke til å løse noen problemer, men du flytter inntekt vekk fra staten.
Din logikk er problemet med hele staten, at dere er intenst retardert idet det kommer til å håndtere mer enn et budsjett om gangen.

NSB sparte 10mill på å kjøpe seter av jern istedefor aluminium.. driftsutgiften pr gram på et tog er 1million over 40år.. disse setene veide 80kg alternativet var på 20.. premieeksempel på hvorfor man burde se på samtlige ringvirkninger og ikke bare en kortsiktig gevinst

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hadde vært greit om du kunne vise til fordelene ved å privatisere lånekassen. Det du sier her er at du vil privatisere for privatiseringens skyld. Hva med å privatisere politiet, stortinget, kongehuset, etc samtidig?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ikke ødelegg en av de FÅ studentordningene som faktisk fungerer utrolig bra. Studerer ved mitt fjerde år ved NTNU, og jeg har aldri hørt noen klage på ordningen. Tvert i mot er vi veldig fornøyde. Ikke fiks det som allerede fungerer, blir for dumt.

Du sier at ditt viktigste ankepunkt er nettopp at det er et offentlig monopol, men det er jo absolutt ikke noe problem, når de har en så god kommunikasjon med studentene. Selve Lånekassen er ikke satt i bruk fordi de har funnet en måte å “stjele” penger fra ungemennesker, uten at de selv skjønner hva som foregår. Tvert i mot, dette er kanskje verdensbeste studenttilbud.

Lånekassen har i tillegg et utrolig godt system for alle situasjoner en student vil kunne havne i. Dette gjelder alt fra ulykker til studietur til utlandet. Ved å ha alt i en og samme organisasjon sparer du studenten for mye rot, og skaper en enorm trygghet. Om du skal overføre dette ansvaret til banker og det private, vil det bli en enormt vanskelig overgang, som sannsynligvis ikke ville kunne gi et bedre tilbud enn utgangspunktet.

Det Erik skriver over meg hadde faktisk fortjent en egen forside på VG, der har vi nyheter som faktisk gir informasjon til publikum. Er det ikke det det handler om? Private banker har som formål å tjene penger. Staten har som formål å betjene den enkelte og samfunnet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er for mange som studerer. Vi bør gjøre studiespesialisering til et rent realfagsstudium og fjerne muligheten til å ta studiekompetanse uten fordypning i realfag.
En privatisering av studiefinansiering vil gjøre at man får silt ut mange udugelige studenter.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

hvis dokker avvikle lånekassn blir mitt lån annulert?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“NSB sparte 10mill på å kjøpe seter av jern istedefor aluminium.. driftsutgiften pr gram på et tog er 1million over 40år.. disse setene veide 80kg alternativet var på 20.. premieeksempel på hvorfor man burde se på samtlige ringvirkninger og ikke bare en kortsiktig gevinst”

Veldig godt poeng, men det blir vanskelig og gjøre noe med da samfunnet er organisert rundt kortsiktig tenkning. Økonomer er vaksinert mot å tenke lenger enn 1 år framover. Politikere klarer såvidt å tenke opp mot 4 år framover hvis vi er veldig generøse.

Forøvrig er dette småting målt oppmot hvordan vårt samfunn er basert på kontinuerlig vekst i en verden med begrensede ressurser. Vi snakker varmt om bærekraftig utvikling uten å forstå hvor mye av vårt samfunn som er basert på vekst.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg synes Lånekassa gjør en god jobb. Rask behandlingstid, betaler ut stipend/lån som de er satt til å gjøre og gir utsettelse på tilbakebetaling om man trenger det.

Dette er å prøve og fikse noe som fungerer.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Argumentene til de vår-yre, ultra-ortodokse eventyr-landet-i-det-fjerne-kapitalistene får meg til å tenke på buss…

Som er motivert, ikke av å frakte flest mulig passasjerer, men av å frakte flest mulig passasjerer PÅ EN GANG.

Konsekvensene er:
1. sprengfulle busser uten sitteplass
2. tregt å komme seg frem fordi bussen skal ta flest mulig passasjerer på en gang, til forskjell fra å holde ruta
3. få avganger fordi bussen skal ta flest mulig passasjerer på en gang, dvs. tjene mest mulig penger, ikke gi folk et godt kollektivtilbud
4. null servicegaranti

Og med 1) så klør vi oss i hodet litt og lurer på hvorfor bussselskaper får dispensasjon fra loven om at det er ikke tillatt å stå i et kjøretøy i fart.

Det tar meg 15 minutter å reise fra Sandnes til Stavanger med bil, 40 minutter med buss.
Hvis den har plass.
Og pluss 15 minutter for å vente på at den skal komme.

Her i Stavanger har dem nå i det siste også kommet med busser i to etasjer, med tre ledd.

Hurra for partiprogrammer og politiske våte drømmer uten bakke-kontakt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Selv sitter jeg igjen med en tanke om hvor logikken ligger i å flytte arbeidsoppgavene fra en fungerende byråkratisk, monopolistisk institusjon (som tross alt forvaltes av de folkevalgte) til en byråkratisk, markedskreftestyrt bank hvis eneste interesse alltid vil være å oppnå størst mulig profitt.
Det virker som du/dere vil gjøre det på pur prinsipielt grunnlag og ikke grunnet en nødvendighet. Prinsipp betyr ikke alltid rett.

Etter krisen i finansvesenet og nå i tillegg avsløringene omkring Goldman-Sachs og deres ”intellektuelle masturbasjon” som de selv kalte det, skjønner jeg ikke hvordan vi noensinne kan framvise tillit til “at systemet balanserer seg selv” og at det hele vil bli så mye bedre så lenge det er konkurransehensyn inn i bildet. Snarere tvert om. Konkurranse inpliserer jo nettopp at noen vinner og noen taper, og ved privatisering av Lånekassen, som jo faktisk er det dere ønsker, tør jeg gjette på at vinneren i hvert fall ikke blir ex-studentene.

Jeg tror det snarere blir styreledere, direktører og aksjonærene i hvilken som helst bank som blir valgt. Dette vil være tilfellet overalt og alltid. Dessverre.

At ting ikke alltid har fungert smertefritt i Lånekassen vil selv jeg skrive under på, men de har vært i bresjen for å bevise at de gamle mytene og den gamle demoniseringen av monopol-vesenet, Staten, også kan gjøre en utrolig god jobb. Hvorfor må vi endre på dette?

Ikke alt trenger å være styrt av markedskreftene. Ikke alt trenger å være privatisert. Å gå mot tilstandene de har hatt i USA, er ikke hva vi må rette oss etter her, bare for at folk skal få noen tusenlapper mer tilbake på skatten til enda flere heisaturer til Syden.

La nå i det minste noe av arvesølvet få ligge før pantsettingen av vår velferdsstat kommer i gang. For om jeg kjenner FrP riktig, vil dette starte så fort dere får makten mellom henda.

Så i all korthet mener jeg derfor at Lånekassen bør få drive som de alltid har drevet, og så kan dere heller kjempe for opprettholdelse av privatisering, profittmaksimering og liberalt frimarkedsfokus på alskens skoprodusenter, busselskaper og ellers alt som måtte legge grunnlaget for dårlige metaforer.

Måtte den norske velferdsstat, styrt av Staten, og finansiert av alle borgere i Norge, enda få lov til å leve. Før den blir solgt på anbud til høystbydende. Jeg regner med at vinneren blir Kina:-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Så lånekassen er altså her bussen som ved konkurranseutsetting blir stappfull og treig pga. færre avganger og mange passasjerer, fordi det lønner seg mest fra et markedsøkonomisk ståsted.

Bussen bytter rolle fra å være et gode for folk flest til å bli en del av et regnskap hvor det stilles krav til effektivitet og fortjeneste.

Tro om de som sitter ved makta kjører mye buss..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

sitat fra Hanekamhaug:

-”Når jeg i mine innlegg og kommentarer forklarer at den statlige garantiordningen skal inneholde NØYAKTIG de samme godene, fordelene, vilkårene, rentene, reglene osv som det er i dag, når jeg forteller at staten fortsatt skal finansiere lån og stipend, når jeg understreker at FrP også vil øke det totale beløpet lån og stipend studentene skal få – ja da har jeg vanskelig for å forstå hvordan du kan trekke din konklusjon.”

…du vil altså med andre ord legge ned lånekasseordningen slik den er i dag, for så å la den gjenoppstå i nøyaktig lik form, men da med FRP som “ny” grunnlegger???
Skikkelig smarting du!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tror du på dette liberalistiske eventyret?

Markedet fungerer ikke slik du i din blåe verden tror, og det finnes det utallige bevis for.

De som var tidligst ute med NPM refomer, altså de angloamerikanske landene, de snur nå.
Markedet fungerer på enkelte området, men ikke på alle.

Du sier både adm dir i lånekassen og lånekassen er fantastisk, hvorfor i alle daget vil du risikere å ødelgge den ordningen ved å la markedet ta over?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Grunnen til at man konkuranseutsetter sko er som du selv sier for å slippe planøkonomien. Det har ingen ting med lån å gjøre. Laanekassens problem er ikke at den må planlegge lånene, og derfor låner ut for mye? (Slik det kan tolkes at deler av analogien var ment). Bortsett fra det er jeg som student enig at lånekasseordningen slik den er nå ikke er optimal. Dette først og fremst pga. for lite støtte til å leve av for en student. Men som nevnt over, vanskelig å optimalisere et non-profit foretaks økonomiske del. Som man lærer som ingeniør, if it works, don’t fix it.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Har du virkelig fått støtte fra kollegaer i FrP på dette? Jeg ville i så fall sett meg om etter andre venner innad i partiet, for hva er vel bedre oppskrift på politisk selvmord enn å fronte en ødeleggelse av en ordning som 99,9% av studentene er og har vært fornøyd med og stolt av, og gi verdiene til private banker!

FrP appellerer mer og mer til de mindre intelligente i samfunnet (jfr “grasrotbevegelsen” / Tea Party i USA), de som ser alt sort/hvitt og tror at staten er den store fienden. De logiske bristene som serveres fra den gjengen er underholdene en stund, men gir hodepine i lengden. Personlig gråter jeg ikke når jeg betaler skatt, men når jeg betaler renter til banken.

Syting og klaging er artig det, men innrøm at du tok feil her og prøv igjen :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Har ikke lest hva Dere skriver om her. Jeg bryr meg bare om de små ting, jeg som er ufrivillig singel. Hvorfor kan barnefamilier få hver 5.te bleie gratis? Hvorfor kan de som bor sammen slippe med mye mindre skatt…de har jo dobbel inntekt? Hvorfor er melk rimelig, og øl så grassat dyrt? Hvorfor kan vi ikke selge ølet etter kl 20 og må legge søppelsekker over det for å skjule det. Hvorfor må jeg lete etter tobakk i butikken, og hvorfor koster 20 Prince det samme som en kartong i utlandet? Hvorfor kan vi ikke være som andre land?

Jonny Dog

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg skjønner ikke hvorfor lånekassen skal avvikles. Systemet fungerer ekstremt godt, har ikke hørt noen klaget på over 6 år. Lurer egentlig på hvor mange av dere i FRP som faktisk har studert? For mange av forslagene deres er så på tryne at jeg faktisk lurer om dere har realitetforståelse til tider. Forresten: mener dere fortsatt at kulturnorge fortsatt skal være selvbærende? Isåfall så håper jeg at du og dine partifeller må dra tilbake til deres daglige jobber og slite som resten av Norges befolkning!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vi snakker altså om å sette ut forvaltningen av milliarder av norske skattebetaløeres penger til de samme folkene som anbefalte sine kunder å låne penger for å kjøpe strukturerte investeringspakker?
Er ikke sikker på om de folkene ikke ville sett dette som en gyllen anledning til å få seg en stor bit av kaka selv.
Jeg har i allefall ingen tillit til at de ville drive noe slikt med noen annet formål enn å maksimere egen profitt, og det synes jeg ikke mine skattepenger skal betale for.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tror du at en privat bank/låneinstitusjon ville godtatt ordningen om rentefritak og betalingsfritak ved arbeidsledighet, fengsel, uføre m.m.?

Dette er jo selve styrken i studiefinansieringen. I tillegg til at man ikke må han noen form for egenkapital eller annen finansiell sikring av lånebeløpet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vanskelig å ta slike forslag seriøst.

-Hvilken bank vil gi betalingsudyktige og/eller ufaglærte ungdommer lån uten en høy rente for å kompensere for usikkerheten?
-Hvilken bank vil gi rente- og betalingsfritt lån i flere år, mens studentene er under utdanning? Og ikke minst ved arbeidsløshet, fødselspermisjon osv??
-Hvordan bank vil omgjøre lån til stipend ved f.eks sykdom, fødsel o.l.? Og hvem skal avgjøre dette? Med ulike banker/rådgivere følger også ulik behandling, betingelser osv. Alle studenter burde jo ha lik rett til lik støtte og behandling under utdanning, men det kan jeg ikke se at en slik ordning vil føre til!

Hvordan kan dere se at dette er samfunnsøkonomisk optimalt?

“snik-amerikanisering” (FY!)

Jeg ønsker ikke at Norge skal bli et u-land, slik USA er! Liker velferdsstaten vår, hvor vi kan hjelpe hverandre når og der det trengs! Selvfølgelig kan mye forbedres, og da tror jeg vi må begynne med kompetanse-nivået (les: mere og høyere utdanning) Da må det også legges til rette for at flere ønsker og får mulighet til å utdanne seg!
Konkurranse er vel og bra, men studietiden er for mange en tidlig og sårbar fase i livet. Ikke la markedskreftene utnytte og fråtse i unge, sårbare mennesker med liten erfaring!

Frp burde begynne med politikk, og legge fra seg slik populistisk svada!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hva har banken å tjene på dette? Det blir ikke en eneste ekstra kunde av dette. Alle studenter er allerede bankkunder med brukskonto, kort, nettbank og ofte BSU. Eller finnes det studenter som kun har et kundeforhold hos lånekassen? De får pengene og lagrer de i madrassen? Bankene taper allerede penger på studentkunder (de aller aller fleste tilbyr gebyrfri bruk av kort/nettbank til denne gruppen, og 90% bidrar fint lite til rentenettoen hos banken da de er raka fant), men de tar tapet fordi det ser muligheten for lønnsomhet om 5-10 år når kunden har skikkelig inntekt. Banken har ingen innvirkning på betingelsene (de skal jo være som i dag ifølge deg), er du sikker på at rentenettoen disse kundene generer dekker utgiftene banken vil få som følge av driftingen av disse lånene? Skal staten framdeles ha en institusjon som deler ut stipendandelen av studiestøtten? Eller blir dette også bankens ansvar? Hvordan vil dette da fungere i praksis? Hvem vurderer læresteder i inn- og utland, innhenter informasjon fra læresteder om avlagte studiepoeng/studieprogresjon etc.? Eller skal enhver som søker om støtte til obskure kurs ved ethvert lærested få cash no questions asked?

Det er en grunn til at ingen privateid bank vil låne ut 60-80000 kroner per år til 18-22 åringer uten fast jobb eller sikkerhet i bolig med 0% i rente i 3-7 år og deretter rente på nivå med boliglån innenfor 60%. Ja Far stat stepper inn som kausjonist, men markedsprisen på kausjonistlån uten sikkerhet i bolig er langt høyere enn lånekasserenten. Banken får ikke ta markedspris, så hvor er bankens incentiv? Er det den jevne bankkunde som skal betale for det statspålagte byråkratiet i bankene? Dette er ikke kapitalisme, dette er en bizzar ny form for statlig styring. Markedsløsningen hadde vært å la bankene gi lån til hvem de vil og fjerne hele studiefinansieringen som tvinger skattebetalerne til å låne ut/gi penger til enhver som ber om det (så og si ALLE kan komme inn på universitetet i 2010) .

Sko…haha…du sammenligner epler og pærer. Hva du foreslår er at skokjedene skal dele ut lassevis med sko til alle studenter som tar minst x studiepoeng og sende regningen om 10 år. De må også ansette folk for å vurdere hvem som har rett på sko iht statens regler ( keramikkurs i camerun: NO SHOES FOR YOU.), tar de for lite studiepoeng kommer det regning på en kvart sko. Kan se for meg bertene i skosjappene sitte å vurdere om han som har kommer inn på medisinstudiet i Ukraina skal få sko eller ikke.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Og hvor skal banken hente penger til å drifte dette?
Det ordner seg nok med noen runder her og der får vi nok til en god ordning.
Dette kan bli en riktig god melkeku for oss i banken, gleder meg allerede.Hurra for bonus

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er vanskelig å skulle debattere politikk med mennesker som har en slik samfunnsforståelse. Om tankegangen er slik at de som har karret til seg mest av våre fellesgoder skal ha de beste mulighetene så skjønner jeg denne kampen for å rasere velferdsstaten – da er strategien faktisk god! Men det jeg mistenker er at store deler av dette hylekoret faktisk ønsker at de som har de dårligste mulighetene skal få det bedre. Strategien til disse Frperne er jo iallefall å fremstå som de svakes beskytter, samtidig som de lett selger eslet til den barmhjertige samaritanen.

Nei, å kaste perler for svin tjener ingen – la oss heller synge internasjonalen:

Opp, alle jordens bundne treller,
opp, I som sulten knuget har.
Nå drønner det av rettens velde
til siste kamp der gjøres klar.
Alt det gamle vi med jorden jevner,
opp slaver nå til frihet frem.
Vi intet var , men alt nå evner
til rydning for vårt samfunns hjem.

ref:
Så samles vi på valen,
seiren vet vi at vi får
og Internasjonalen skal
få sin folkevår!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

For det første: “vi ønsker tilbud skal være styrt av brukerne, ikke forvalterne”. Det kan aldri skje. Etterspørrerne kan ikke styre tilbudet i et fritt marked. I et marked er likevekt på et prisnivå som ligger høyere enn at all etterspørselen er dekket.

For det andre: bankene vil aldri akseptere å gjøre dette uten å få noe igjen for det. Det vil si at kostnadsbesparelsen ved å avvikle Lånekassen må være større enn kostnadsøkningen bankene får ved økt administrasjon pluss en fortjeneste på noe vis.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Igjen klarer en Frp broiler og lire av seg en salig smørje basert på blind ideologi uten innsikt i hva dette egentlig dreier seg om. Er skrekkslagen over det faktum at faktisk nesten 1 av 4 i Norge kan finne på å kaste vekk fremtiden til AS Norge på et slikt sludderparti som dette.
Altså – studiefinansiering er ikke noe som private aktører skal tjene penger på, det er en av AS Norge sine tiltak for å sørge for at fremtidige generasjoner innehar den nødvendige kompetanse til å kunne bidra i et høyteknologisk og høykostnadssamfunn.
Nå har vel Hønekamhaug knapt studert noe som helst slik at temaet er vel totalt ukjent for henne, et ettårig studie på “lekefakultetet BI” og en halvslapp ex.phil borger ikke akkurat for inngående forståelse av sammenhenger i samfunnet. Nå borger jo ikke Siv Jensen for den store kompetansen heller – er få NHH studenter som ikke får seg en skikkelig jobb etter endt utdannelse, så når Siv endte opp som reklamespotselger for en liten lokal radiokanal så sier det vel litt om prestasjonene til den festglade Siv Jensen.. Synd ikke Torgeir Dahl kom inn for Høyre istedet, han har tross alt litt bedre kjennskap til hva som rører seg i samfunnet enn broileren Hønekamhaug.

Nei, verden vil bedras – alltid nok av mennesker som er på utkikk etter kortsiktig glede – ser det på antallet som legger sine penger i lotto potten hver uke.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sitat “Fremskrittspartiet er et markedsliberalistisk parti og er mot statlige monopolordninger”

Ja, la oss privatisere alt av offentlige tjenester! Spesielt studielånet som er et av de beste offentlige tiltakene som finnes i dagens samfunn.

Markedsliberalistisk parti? Se hva som skjer i USA, mer og mer som blir styrt av det offentlige. Nettopp fordi det gang på gang viser seg at private er noen profittjegere som ikke eier hemninger.

Ja la oss privatisere alt som er av skoler, og hvorfor ikke helsevesenet i samme slengen. Hvem vil vel ikke betale 50 000-100 000 i semesteravgift i lån gitt av en privat bank? Hvem vil vel ikke betale 50 000 for en penicilinkur?

Jeg står på mitt. Jeg flytter til Sverige om Frp kommer til makten i Norge.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg synes FrP’s forslag er fornyende og godt gjennomtenkt, og ser ikke annet enn fordeler med å avvikle lånekassens monopol på studiefinansieringen. Det vil være en god idè å opprette konkurranse også på dette området, da det gang på gang er bevist at konkurranse fører til kvalitetsøkning og bedre tilbud til brukerne. Det er ingen overraskelse at sosialistene avblåser all fremtidsrettet tenkning, og tviholder på “gamle” ordninger, i frykt for at Norge skal bli et bedre land å bo i. Stå på Mette! Du og FrP har min støtte også i denne saken!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

La meg se om jeg forstår deg riktig. Du vil at bankene skal låne ut penger til studenter under et reglement som sørger for at alle som ber om lån til godkjent utdanning, får det, og det med de samme rammevilkårene som studenter har i dag. Renter, tilbakebetalingstid, forbud mot siling av kunder på bakgrunn av studievalg og foreldres inntekt. Staten garanterer for dette. Bankene skal bare betale ut pengene og… “konkurrere” om studentene ved å tilby hva? Lavere rente? Når renten allerede skal være kunstig lav pga. statlige subsidier, hvordan skal en bank kunne tilby enda lavere renter? Hvorfor legge et ledd til mellom staten og studenten ved å blande bankene inn i stipendutdelingen? Det eneste du oppnår med denne ordningen er masse surr. Du kunne i samme slengen foreslått at bankene kunne ta over NAV.

Siden du syns privatisering er like logisk som å bruke sko, hvorfor ikke fjerne staten helt og privatisere stortinget? Vi kan stemme på Telenor og Statoil til å ha ansvaret for å drive Norge. Markedet kontrollerer jo seg selv, som en evig ren elv av effektivitet og ærlighet, selskapene gjør aldri noe galt og tenker alltid på folk før de tenker på penger? Og de som ikke får råd til å sende ungene på Freias Barneskoler AS, har jo seg selv å takke. De kan bare naturen luke ut, de trenger vi ikke. Sosialdarwinisme = rockefellers ideologi = grunnlaget for markedsliberalismen = Sarah Palin = Bush = deg.

New Scientist og en lang rekke andre vitenskapelige tidsskrifter mener at dere har en svikt i den delen av hjernen som skal ta høyde for ny informasjon som ikke bekrefter det dere har bestemt dere for å mene. Den delen i hjernen er målt med hjernescannere til å være nærmest død hos dere. I tillegg har dere ca. 10 færre IQ-poeng enn gjennomsnittet for “sosialistene” i samtlige undersøkelser som har blitt gjennomført i stor skala i USA. Hvorfor tror du det er slik?

Dere er utopianere som skal tvinge menneskets natur inn i en idè, akkurat som kommunistene. Og ideen din er total privatisering. Tenker du iblant på hvorfor alle i hele landet ikke er enig med deg i alt? Og at det er fordi vi ikke er like smarte som deg? Det er normalt. Scientologene og Jehovas Vitner tenker det samme hele tiden. HVPU-pasienter føler seg sikkert også misforstått.

PS: Tor-Mikkel Vara? Siterer du virkelig denne luringen der? Hvordan gikk det med ham i næringslivet? Husker han drev et selskap i Bygdøy Allè som skulle hjelpe selskaper å drive PR-krig. “Krig”. Ikke markedsføring. Det konka naturligvis, hva er det han gjør nå? Kveler kattunger for å få kick av moder naturs nådeløse og “naturlige fordeling av makt”?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Nei! Dette blir bare teit, Mette!

En ordentlig konsekvensanalyse bår ligge i bunn av et slikt forslag, same et forslag til altrernativ som henger på greip i forhold til virkeligheten.
Jeg synes ditt forslag minner vagt om noe en SV’er kunne prestere å komme med! ;)

Bankene tenker penger, bare penger og fortjeneste!

Skal Norge få de Ingeniørene og høyskoleutdannede landet trenger, så må Næringslivet også på banen i langt større grad enn i dag.

Skal Næringslivet remje om at det er vanskelig å få tak i kvalifisert utdannelse uten at de må importere, så bør de også bidra til utdannelse mer enn de gjør i dag.

Som det er i dag, så må vi betale svinedyrt for å få lov å være med å bygge landet, hvis man ikke er sosialist da. Da river man jo ned istedetfor.

Endring må til, der økonomi ikke skal spille noen rolle for hvem som skal få en utdannelse.
Såpass bår vi kunne klare å få til i Norge anno 2010.

Man kan jo også se til Danmarks gode erfaring med sin studiefinansiering! Det vil være en god studietur verdt.

Så på snuppa, og bedre lykke neste gang! ;-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Etter å ha lest en del her, står jeg igjen med inntrykket av at det er begrenset hva denne dama har forutsetning for å kunne forstå.

Konkurranse-utsetting fungerer kun i de situasjoner hvor makt-forholdet mellom tilbyder og etterspører er noenlunde likt.

Samt der hvor det går ann å ha mer enn ett par tilbydere.

Spennende å se om frøken Galt fatter dette.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

forslag: skal dere virkelige slå til populistisk burde dere foreslå det eneste rette og sørge for at lånet er rentefritt! Det er skammelig at folk som faktisk tar seg en lengre utdannelse for å få seg en bedre betalt jobb og får en høyere skatteevne, skal betale tilbake lånet med markedsrente.

For å spare inn litt penger kan dere jo i tillegg prøve med et forslag på å stoppe bevilgninger til “psykisk syke” ungdom (som i mange tilfeller er kun atferd) som mange fra 18års alderen mottar penger både til leilighet og utdannelse uten å måtte tilbakebetale noen ting.

Populistisk hilsen

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Mette,

Er det denne saken du skal vie hele 2010 til? For jeg ser ingen forskjell fra dette innlegget og det forrige.

Jeg forstår ikke hva som egentlig blir forskjellen dersom man går over til ditt forslag? Hvis alt skal være det samme, med unntak av hvem som fysisk gir deg pengene, så kan man vel avse noen ekstra kroner til forbedret kundeservice hos Lånekassen istedenfor å legge ned hele opplegget?

Dette begynner å bli skremmende likt mye av fjaset amerikanerne har holdt på med lenge. Hadde Frp fått makta, så hadde man vel innført reklame i barneskolebøker også.

Lær nå endelig dette, særlig ette Finanskrisa; Statlig kontroll sørger for stabilitet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

dette er et forslag som ikke kommer til å få gjennomslag.Frp tenker KUN på de som nok å rutte med fra før.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

For å snu flisen på hodet:

Hvis dette er et så bra forslag så hvorfor i all verden har ikke bankene hoppet på dette prosjektet (konkurranse til lånekassen), og startet med et tilsvarende lånetilbud til studentene?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er et like dumt forslag som når markedskreftene skulle gjøre det bra med et fritt strømmarked i norge. vi ser resultatet, pris har aldri vert høyere. Hvs private banker og saksbehandlere skal overta 4 dobbles linterne kostnader. Sosiale goder leide liokaler i toppklasse og pensjonsavtaler og bonusavtaler som ikke henger på greip.
Nei la dette være et styrt statlig fåretak som tenker likehet for alle studenter i Norge.
Det et dette landet tjent med.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei. Det er bra at du tar til dels “modige” og upopulære standpunkt. Slikt får vi debatt av. Men jeg synes det er helt på jordet at FrP vil avvikle Lånekassen. Hvorfor endre en ordning som faktisk fungerer i forhold til formålet? Hvorfor avvikle Lånekassen som har gitt tusenvis muligheten til å ta høyere utdanning, noe som også har gitt samfunnet et betydelige kunnskapsløft og viktig arbeidskraft? Det er greit at FrP er et markedsliberalistisk parti og at du forsøker å fremme ideologiske standpunkt, men alvorlig talt, dette blir bare fjollete. Det holder ikke å trekke frem Tor Mikkel Waras ord fra 1988. Vi lever i 2010 nå, markedsliberalismen har nok en gang fått en alvorlig knekk. Takk og pris for at Lånekassen er en norsk statlig etat.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Men kjære Mette og øvrige politikere :-)

Hvorfor skal dere trumfe igjennom endringer av systemer som fungerer? det er lite innovativt og sløsing med samfunnets ressurser og mine skattepenger at dere bruker tid på saker som dette her. Lånekassen fungerer etter hensikten – punktum.

Problemet er at vi dette landet har det vanvittig godt målt opp mot andre nasjoner – og når politikere bruker tid på saker som dette fremstår det mest som om at dere har litt lite å gjøre :-)

Vi har blitt en klagenasjon godt hjulpet av politikerne som skriker om alle mulige slags endringer og forbedringer og lager store oppsag om bagateller.

Ja – lånekassesaken er en bagatell!

Veiene er ikke i så dårlig forfatning som det beskrives i media. NSB fungerer faktisk bra – og det er ingen jernbanekrise, vi har sannsynligvis verdens beste helsetjenester, men selv ikke vi kan hjelpe alle mot alt!

Også i disse sakene faller politikerne i gjennom og biter rett på det ene agnet etter det andre som pressen legger ut.

Sannheten er at landet er så rikt at vi fremstår som en nasjon med sytepaver og skrikeunger på 5 år som ikke har fått is i butikken.

Vær så snill og ikke kast bort rikdommen, men bruk tiden på å forklare folket at vi ikke kan strø rundt oss med oljepengene slik som i dag!!! :-)

Lærerne tjener faktisk også godt!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Dette er et forslag so setter bom for min interesse for å stemme på FrP. FrP vil med dette skape en sosial underklasse slik som vi opplever i UK og ikke minst USA.

Jeg regner med at utspillet er klarert med ledelsen i FrP og at hun står bare frem som et talerør.

FrP må aldri komme i regjering hvis de ikke trekker tilbake dette forslaget. Dette er ekstrem høyre politikk og intet annet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

populisme når nye høyder. artig å se.
frp fremskaffer unge “attraktive” jenter uten formell kompetanse, for å blogge seg til politiske “poeng”. Bare synd for deg at du i denne debatte skaffer deg motstandere som ER under høyere utdanning, som snakker sammen og gjennomskuer deres ideologi.

Du kommer aldri til å vinne, unge utspekulerte
populist.

Det sies at vi har et kunnskapssamfunn, men om man ser på den formelle kompetansen norske politikere har ( da snakker vi FAGKOKMPETANSE) i forhold til hvilke verv de innehar ( spesiellt på minister plan) kommer skremmende opplysninger til syne. Dere har ingen annen kompetanse enn den politiske indoktrineringen dere gjennomgår i ungdommsrekkene av deres egne partier. Men heldigvis for deg er det nok folk i dette landet som ikke tenker lenger enn at dere kan heve deres stortingsrep. lønn og sover med god samvittighet.
La folk med spisskompetanse styre. Politikere er et fordyrende og i stor grad unødvendig mellomledd.

Siden dette ble veldig langt og du mest sannsylig ikke kommer til å svare, vil jeg ønske deg en god 1.mai og be deg ransake din sjel, for ditt virke er en hemsko på menneskeheten.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Tror du virkelig du får mindre byråkrati ved å spre lånekassens virksomhet til et utall banker?
Tror du virkelig at disse bare sitter der med ledig kapasitet og venter på å få lånekassefunksjon?
Tror du virkelig dette er “gratis” fra bankenes side?
Hvem skal avgjøre “randsone-problemer” mot regelverket for de som kommer ut for det, og hvordan sikre likebehandling?

FrPs akilleshæl er den naivistiske ideologiske liberalisme.

Finn deg noe annet å promotere er du snill.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg skjønner rett og slett ikke hvor samfunnet skal tjene på dette,verken som student,lånegiver eller stat.
Dere tar til ordet for et byråkrati h…… der staten fremdeles må opprettholde en overvåker funksjon og hver enkel bank må opprette egne sutidelån avdelinger.
Staten må administrerer utlån/garantier til bankene, overvåke at bankene overholder sine forpliktelser, hvilken klagerett har man hvis bankene skyter renten i været? Hvilket statlig organ skal overvåke og sette “rett” rente til utlån?
Hvor skal man tjene penger på dette prosjektet?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

deontolog har mye rett i sin uttalelse.

Denne ordningen dere så gjerne vil innføre, er fordi deres største støttespillere er folk fra finansmarkedet. Inntekter gir dere kansje 40% av stemmene ved neste valg.

Jeg ser at flere av mine venner liker deres løsning, for det vil gi noen ekstra kroner i Bonus hvert år.

Litt mer feriepenger på grunn av dere skader ikke. Men nå driter jeg i de 60-70 000kr jeg får hver sommer, når det vil koste meg 80-120 000kr og sende barna mine på skole hvert år.

Dere leker alt for mye.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mette evner å tenke lenger en de fleste andre unge mennesker som har ytret seg på denne bloggen. Vi som har levd mer enn 50 år vet godt at det som fungerte før ikke kan fungere til evig tid. Staten har i de neste 50 år ikke lenger råd til å opprettholde det enorme byråkrati som vi har i dag. Alle velferdsordninger må justeres og noen må fjernes. Norge har bruk for all produktiv arbeidskraft som er mulig å få frigjort fra det offentlige. Den velkjente eldrebølgen krever nemmelig det. Lånekassen er en gammaldags institusjon som tilsynelatende har fornyet seg, men det er ikke det samme som at denne ordningen kan bestå til evig tid. Mange statssubsidierte hjørnesteinsbedrifter er lagt ned de siste 30 åra og det har vært en hylekonsert fra den røde side i politikken hver gang. Samfunnet kom garantert til å kollapse mente de røde. Uten unntak, har de rammede stedene klart seg utmerket godt, dette takket være grundere som har hatt troen på at de kan klare seg selv. Historien gjentar seg gang på gang, det er IKKE staten som er avgjørende for folks velferd, men den utviklings trangen og nysgjerrigheten til dem som tror på sine egne evner. Hvorfor være så redd for forandring, det er jo nettopp forandring som har brakt oss der vi er i dag. Så får det heller stå sin prøve om studentene må droppe noen fester i studie tiden, innstrammingen kommer uansett til å ramme dem også.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Alle velferdsordninger må justeres og noen må fjernes. Norge har bruk for all produktiv arbeidskraft som er mulig å få frigjort fra det offentlige.”

Hei Svein-Eirik
Da er det beste å redusere støtten til eldre, sykehjem og pensjonister ettersom det er de minst produktive delene av samfunnet. Velferdsordninger som støtter opp om studentene er de viktigste vi har, spesielt når det blir slutt på oljen og vi må slutte å være et land som bare selger råvarer.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Da er det beste å redusere støtten til eldre, sykehjem og pensjonister ettersom det er de minst produktive delene av samfunnet.”

Hei Per!

Jeg er litt tykk i hodet, for jeg har vokst opp med rike foreldre og derav aldri hatt behov for å forholde meg til virkeligheten – ei heller har jeg pleiet omgang med fattige-klassen.

Så selv om jeg innser at du har mye rett i argumentet ditt om å kutte helse-utgifter, og at det her er mye å spare ved å legge det hele ut på anbud, vil jeg foreslå at vi heller kutter militæret.

Det kan også legges ut på anbud, og jeg vil tro at det mest effektive vil være å undersøke – samt utrede – muligheten for å outsource det hele til Russland.

Jeg vet ikke, det er som sagt lite jeg fatter, men jeg lufter ideen da så får noen andre ta seg av tenkingen.

God første mai videre!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

hva med stipend ? kommer ikke det fra lånekassa ?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

På Træna får man ikke kjøpt sko…

Har du tenkt på det?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Og stortingsrepresentanten har sosialist-sytingen over alle som ikke ligger på ytterste høyre som seg selv klar…

Du vet at sko og ekstremt gunstige lån er to forskjellige ting, ikke sant? Og at mellommenn som regel gjør ting dyrere?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Leif

Jeg vet ikke om du skjønte at mitt innlegg var et svar til Svein-erik eller ikke.

“Så selv om jeg innser at du har mye rett i argumentet ditt om å kutte helse-utgifter, og at det her er mye å spare ved å legge det hele ut på anbud, vil jeg foreslå at vi heller kutter militæret.”

Hvorfor kutte ut bare militæret? Vi er jo ute etter og øke produktiviteten og kutte kostnader. Det er vel lite som er så bortkastet som å ta vare på mennesker som ikke er produktive? Ja outsourcing til russland eller india kan jo være et steg på veien men vi bør jo kutte ut velferd til de late eldre som ikke kan ta vare på seg selv engang.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Forstår ikke hva som egentlig er problemet med lånekassen jeg da. Lånet blir utbetalt til rett tid så lenge alt formelt er ordnet, og det er ikke noe lengre ventetid på callsentrene deres enn det er hos andre banker..

Da jeg søkte om lån gjorde jeg alt på internett hjemmefra og det tok kansje en drøy halvtime; hvor lang tid hadde det tatt i en bank?

Jeg forstår ikke hva som skulle bli den store forskjellen når det ikke er spesielt god service i de private bankene heller. Åpningstidene er også dårlige:)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du vil altså privatisere administrasjonen av Lånekassa, men beholde den statlige finansieringen av den? Det er som at du flytter ut fra foreldrene dine sitt hjem når du er 18, men fortsetter å få lommepenger av de.

En privat bedrift, med private investorer og/eller eiere, vil alltid søke profittmaksimering. Dette vil føre til at en eller flere ting vil skje:
– Dårligere service.
– Høyere pris.
– Dårligere kvalitet.

Dersom servicen blir dårligere vil dette føre til et dårligere tilbud for brukerne. Punktum. Det kan også øke sjansen for at feil kan oppstå.

Dersom prisen blir høyere vil dette føre til at flere fattige enn nå kan ta høyere utdanning, noe som vil øke forskjellene mellom fattige og rike, og det vil vi vel ikke, eller hva?

Dersom kvaliteten blir dårligere vil dette føre til at sjansen for at feil oppstår øker, det kan føre til at flere må sikre kontantflyten sin, og på den måten må studenter ha flere ekstrajobber, noe som i sin tid går ut over studiene. De som ikke rammes av dette er de som ikke trenger Lånekassa for å ta høyere utdanning. Det vil tilslutt føre til økte forskjeller mellom fattige og rike.

Jeg er enig i at man bør legge ned lånekassa, staten bør istedet fullfinansiere all høyere utdanning. Utdanning er stort sett den eneste måten menneskeheten kan utvikle seg videre på.

POP!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Dersom prisen blir høyere vil dette føre til at flere fattige enn nå kan ta høyere utdanning, noe som vil øke forskjellene mellom fattige og rike, og det vil vi vel ikke, eller hva?”

Det skal selvsagt være FÆRRE fattige, ikke flere. Beklager den lille skrivefeilen.

POP!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det eneste positive jeg kan se med dette forslaget ditt og deg, er at det bare viser hvor idiotisk politikk dere vil promotere. I minste fall må du kunne svare på mange vettuge innlegg på sia di..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

H og FrP frem igjen saken om privatisering av Lånekassen sånn ca hvert 4. år.

Ideen er like dårlig som tidligere, men det er viktig å minne om motargumentene.

Er det noe særlig at din fremtidige finansieringskilde av bolig, bil eller til og med kanskje en bedrift skal sitte på informasjon om studieprogresjonen din, sykemeldinger, søknader om betalingsutsettelser og annet som Lånekassen må innhente fra sin kundeportefølje?

Jeg tror ikke det.

At det mest sannsynlig ikke er noe å spare på dette forslaget i penger gjør det bare meningsløst. Det er dumt å være så prinsipielt for markedet at man ikke ser dens begrensinger. At det mangler etikk og moral i finansbransjen tror jeg vi alle har blitt overbevist om i det siste.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mette: Hvor mye må man elske Ayn Rand for at du ikke skal omtale en som sosialist?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Og er det noe som helst du ikke vil privatisere? For hvis det funker for sko må det jo fungere for ALT!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

For eksempel kan vi jo privatisere inntektene fra oljen så vi slipper å mate den fæle ineffetive staten med penger?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvorfor denne sutringen om at privatisering er så forferdlig? Alle pengene som staten forvalter er jo penger som er beslaglagt av staten, og som er skaffet til veie av private.
Har du høyt udannete foreldre, er det mest sannsynlig at du selv tar høyere utdannelse. Høyt utdannede foreldre er en gruppe som vi finner igjen i overklassen. Overklassen har nok penger til å finansiere sine barns utdannelse. Hvorfor gi stipend (penger som b.l.a. kommer fra lavt udannede mennesker til overklasse barn som har tilgang til penger fra egne foreldre. Barn av lavt udannede foreldre får ikke annet en lav lønn, men gjør en jobb som alle i samfunnet trenger. Det jeg undres mest over er hvorfor alle disse godt bemidlede høyt utdannede menneskene kan være sosialister, de tilhører jo overklassen. Er det for det de har makten og styrer pengestrømmen fra staten og inn i sine egne lommer. Jeg forstår at privatisering kan frata denne gruppen makt og innflytelse i samfunnet. At denne gruppen mister makten sin, kan bare resultere i at samfunnet blir mer demokratisk. Tenk på alle som er ansatt i staten, de vil selvfølgelig stemme på AP og SV, de er jo en garantist for jobben deres. Med andre ord så er en stor offentlig etat en trussel mot demokratiet. Jeg mener derfor at Norge trenger mer privatisering, også studiefinansiering.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Er det slik å forstå at Frøken født-rik-og-dum faktisk forsøker å forfekte markedsliberalisme som å påtvinge bankene noe dem går i tap på?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Har du høyt udannete foreldre, er det mest sannsynlig at du selv tar høyere utdannelse. Høyt utdannede foreldre er en gruppe som vi finner igjen i overklassen. Overklassen har nok penger til å finansiere sine barns utdannelse. Hvorfor gi stipend (penger som b.l.a. kommer fra lavt udannede mennesker til overklasse barn som har tilgang til penger fra egne foreldre. Barn av lavt udannede foreldre får ikke annet en lav lønn, men gjør en jobb som alle i samfunnet trenger”

Hei Svein Erik. Du hadde nok hatt godt av en utdannelse ja.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Problemene som møter verden de neste 20 årene er problemer ingen politisk ideologisk retning kan løse.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Mette.

Jeg har nettopp lest blogginnlegget ditt, og da begynte jeg å tenke over hva du egentlig skriver.
Hvorfor er du/FRP så utrolig imot det offentlige? Jeg har forstått det slik at dere er imot alt som da er statlig drevet, slik som Lånekassen og NRK.
Hvorfor? Er det ekstreme mengder med arbeidsledige som ikke får dannet sitt private selskap for utlåning av penger til studenter? Eller evt. mange som ikke får komme på TV med sine programmer eller sin utstråling?

Jeg kan ikke forstå at dere er imot noe som fungerer? For lånekassen fungerer.
Jeg siterer: “Senest i dag var jeg i møte med adm.dir i Lånekassen, og det han fortalte om Lånekassens utvikling, og hvordan de hadde forbedret og fornyet seg var imponerende. Hvis alle offentlige institusjoner kan vise like stor vilje til omstilling og modernisering som Lånekassa – ja da har vi kommet langt!”
Legg merke til den siste delen av setningen. Dette er for meg utrolig rart at du skriver.

For å lage et bilde på dette, skal jeg bruke disse famøse skoene du tydeligvis liker så godt:
Noen selger sko til en god pris, og skoene er både kule. I tillegg er folk fornøyde med dem (det finnes selvsagt unntak, og i noen tilfeller liker ikke folk skoene/lånekassen)
MEN som du er så stolt av: “(…) rett og slett fordi vi ønsker tilbud skal være styrt av brukerne, ikke forvalterne.”

Men hvis brukerene da synes (flertallet) at det er et godt tilbud, kan man ikke da si at det er brukerene som styrer tilbudet?

Jeg innrømmer at jeg tok det siste sitatet ut av sammenhengen (”Fremskrittspartiet er et markedsliberalistisk parti og er mot statlige monopolordninger – “)
Allikevel føler jeg at jeg har allerede har gitt gode argumenter for at det ikke er nødvendig med slike endringer, MED MINDRE noe ikke funker skikkelig. F.eks. NSB.
Jeg innbiller meg at mange ikke er fornøyde med NSB, selv om jeg ikke har eksakte tall å referere til.

Jeg forstår bare ikke dette.
Og jeg håper på forklaring.

Jeg er usikker på hvem jeg skal stemme på.
Jeg er 20, gutt og i arbeid.

- God helg :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Først må jeg si at nye og friske innspill er satt stor pris på. Så ofte skal konservative mennesker skyte ting ned, uansett hvor bra eller dårlig det er. “Whatever it is, Im against it.” Som Groucho Marx en gang sang så fortreffelig på filmlerrete.

Men når det er sagt, så er dette ganske så skivebom av FRP! Her ser man også at FRP IKKE er et liberalt parti. Jeg sitter med oppfatningen av at mange i Norge faktisk tror USA og FRP er for markedskapitalisme – dette er ikke riktig. I begge tilfeller er det snakk om et kvasi-system. Obama er en regelrett sosialist, men også han med fascistiske trekk i sin politikk. Bush var en fascist, med konservative trekk. Man kjører på en militant linje, hvor krigføring er sentralt. Men også den økonomiske profilen er fascistisk – riktigere sagt korporativistisk.

Jeg kaller IKKE FRP for et fascistisk parti, dette er bare tull og tøys. Bondepartiet, SP, tidligere parti til Quistling er derimot det. Stoltenberg og AP er også ganske så nasjonalsosialistiske. Korporativismen står svært sterkt i Norge. Det er de store bedriftene – herunder de rikeste i Norge som eier dem – som subsidieres, reddes ut av staten og får særfordeler. Dette mens de mindre selskapene ikke får en krone. De rike forblir rikest, deres posisjon kan ikke utfordres. Stat og næringsliv sammensmeltes.

Jaja, anyway. Enten er det snakk om et fritt marked, eller så er det ikke det! Dette er kvasi-kapitalisme. Med andre ord, det er ikke markedskapitalisme! Et fritt marked betinges av at STATEN IKKE BLANDER SEG INN. Altså at staten ikke er part. Her er det snakk om at staten skal sitte med ansvaret, bankene med friheten. Eller tvangen, som en ovenfor sa. I et liberalt samfunn, vil man ikke ha noe statsstøtte!

Det er grunn til å heve et øyenbryn her. Det er nettopp en slik sammenblanding av kapitalisme og sosialisme som la grunnlag for bank-kollapsene. I et liberalt system, går frihet og ansvar hånd i hånd. Men i bank-systemet, sitter bankene med friheten, staten (skattebetalerne) med ansvaret. Går bankene konk, så stepper staten inn. Det er et meget uheldig system. Og det er absolutt ikke noe kapitalisme/liberalisme! Ren villfarelse og sprøyt.

Det største problemet/utfordringen er nettopp bankene. Det meste taler for at bankene burde blande seg helt ut – hvorpå de ikke garanterer for noen sparepenger eller blander seg inn. Men det finnes et stort problem bak dette, nettopp risikoen for “bank-runs”. Noe som fort resulterer i kriser. Men er dagens system bedre? Vi har sentralbanker som pumper ut penger skapt ut av løse luften, krisepakker, bailouts, gratis/billige lån… Alle er belånt til døde. Å hvorfor skulle de ikke? Bankene tjener store penger! Hva har de å frykte? Går det skeis, så blir de reddet ut av staten!

Skattebetalerne får regningen.

Bottom line i denne saken, er at dersom man overhode skal ha studiestøtte FRA STATEN, så mener jeg det burde administreres slik som i dag. Jeg ser liten grunn i noe kvasi-kapitalisme som styrker bankene enda mer.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Når du og FrP har sånn svinetro på private banker, konkurranse og tro på at private selskaper kan gi offentlige tjenester så mye bedre og billigere for oss plebeiere, så vil jeg invitere deg til Stavanger slik at du får se hva slik tankegang betyr i praksis.
Her har alt av veivedlikehold i en del år vært satt ut på anbud, inkludert brøytinga sist vinter. Resultatet er en svært merkabrt forfall av veiene i byen de siste 20 årene, fullstendig kaos sist vinter med snøbrøytingen, fortau ble fylt med snø fra veiene og ble aldri brøytet, isen lå i to måneder speilblank til den smeltet av seg selv, strøing ble utført til en viss grad, men ligger fortsatt og blir til luftforurensing for asmatikere, asfaltering består i en spade asfalt i de stadig flere hullene på veiene, hel asfaltering har knapt skjedd på 10 år på uansett vei, sporene i veiene er trafikkfarlige.
Slik kunne jeg holde på. Samtidig har politikerne på høyresiden her bygget et nytt konsertpalass til 1,5 milliard. Årlige renter og avdrag på lånet kunne drifte skoler i flere tiår, men de får budsjettene kuttet. Det samme gjelder eldreomsorgen. Kort sagt er konkurranseutsetting prøvd til de grader her i Stavanger at du burde komme hit og studere resultatene. Men tjukkhudete politikere snur vel aldri om selv om de blir slått i hodet med fakta i motsatt retning av egen overbevisning. Men man må vel være sta politiker for ikke å bli skjønne at konkurranseutsetting av offentlige tjenester til private dreier seg om at de private selskapene skal tjene penger og IKKE vil drive offentlig veldedighet. Private monopoler har vi også her på Jæren; – parkeringen på flyplassen er satt ut av Avinor til privat selskap mens andre private selskaper nektes adgang til denne konkurranseutsatte pengebingen. Resultat; – landets dyreste flyplassparkering!
FrP’s tanke om Lånekassen og konkurranseutsetting er til de grader å bløffe velgerne. INTET godt vil komme ut av dette. Hva slags konkurranse skulle dette gi? Private banker er ene og alene til for aksjonærene sine og å tjene penger. De vil ALDRI driver sosial virksomhet for studenter. At du har slik svinetro på det motsatte av dette, er helt ufattelig. Du må være ganske så naiv om du tror studenter vil få det noe bedre gjennom privatbankers virksomhet, men jeg tror heller du løper kapitalistenes ærend du som kommer fra et parti som har frekkhet nok til å bruke slagordet “for folk flest”! Det er motbydelig å høre bløffen din!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvordan skal det gå med oss studenter?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Privatisering og Amerikanisering. Norge sikter mot stagnering med hjelp fra Frp.

Dersom Norge vil fortsette å utmerke seg, våge og prøve nye ting, ja, være med og lede verden, da er det ikke veldig logisk og sette til live en ordning som er prøvd og feilet før

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg ser at dama har sluttet å kommentere.
Frp-folk skremmer meg. Ta f.eks. denne Ragnhild-personen langt opp i kommentarlista som sier hun er lei av at hennes penger skal brukes til å finansiere livet til late folk som ikke gidder å gjøre noe.
Se på Norden og sammenlign med USA. Hva er egentlig bedre?
Når det kommer til Lånekassen så er jo ditt forslag, frøken Frp, håpløst skivebom.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ingen bombe at Frp er imot Lånekassen. Frp vet jo at jo færre som tar høyere akademisk utdanning, jo flere velgere får Frp…..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg synes vi skal konkurranseutsette Stortinget. Dere som sitter der gjør sikkert en utmerket jobb, men det kan jo tenkes at private aktører kan tilby bedre og mer målrettet politikk for en billigere penge. De bør i alle fall få sjansen til å vise hva de er gode for!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Forsikringer er konkurranseutsatt og man kan bytte de som man vil. Dette har jeg prøvd. De er ganske useriøse, vilkårene er bare rot og prisene er veldig svingende!

NSB er vel mange fornøyd med?

Skjedde det ikke noe med energi produksjonen en gang? Mener å huske noe sånt under høyre regjering.

NUUVel, jeg ønsker ikke å forhandle om et lån til mine studier. Dette er vel det billigste lånet man kan få i dag? Regner ikke med at det blir billigere av en jappenisse eller 100 bak roret som skal levere denne tjenesten.

Det FRP må skjønne er at det offentlige MÅ ta noen av de store oppgavene for å sikre innovasjon, velferd, utdanning og vekst i et samfunn.

Firmanisser blir som småkongene i gamle dager. Det er veldig fint å være småkonge, men 95 prosent av de unge konservative jappene som vokser opp nå vil aldri bli småkonge ved å stemme FRP!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mange rare innlegg i denne saken, mon tro om dette skyldes at det er en sak fra FRP som ”diskuteres” Uansett hvilket parti man tilhøre, så må vi innse at velferdsgodene våre må kuttes betydelig og at byråkratiet må bygges ned. Jeg finansierte min utdannelse selv og er stolt av det, men jeg måtte jobbe hardt for å få det til. Dagens ungdom er tilvendt med at staten ordner det meste og det neste blir vel at staten skal finansiere mobiltelefonen og den bærbare pc`n. Jeg kan forstå at det er vanskelig å lære seg å stå på egne bein, men med litt trening så går det nok bra. Ja hadde det vært nok penger til alt vi ønsker, så hadde det ikke vært farlig. Men sannheten kommer snart og treffer oss midt i fleisen. Om 15- 20 år, så må skattetrykket på en vanlig lønnsmottaker økes til ca. 60% om vi skal opprettholde dagens velferdsordninger. Ja, da er det vel dere som er under utdannelse nå som må være solidarisk og bidra til fellesskapet. Jeg tror ikke det er så mange dere som kommer til å godta så høy skatt, og da må også dere velge bort noe. Jeg vil ikke forundre meg at den sosialistiske tankegangen vil få seg noen riper i lakken når alvoret rammer deg.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

PS! Til dem som ikke har fått det med seg, så er deler av alderspensjonen privatisert. Alle arbeidsgivere må betale inn pensjonspremie til private forsikringselskaper for sine ansatte. Det ironiske er at dette er blitt gjennomført av de rød grønne. Så da er vel ikke privatisering så ille alikevell?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mange rare innlegg som du sier selv. Forundrer meg litt at du tror at staten skal gi deg frynsegoder som en mobiltelefon.

Jeg kan godt skjønne at frihetsfølese er noe som traktes etter. Har vi det så godt at vi ønsker å slite litt? Har våre forfedre bygget et så kraftig velferdssystem at de neste generasjonen ikke klarer å stå på egne ben?

Det er 300 000 uføretrygdede i landet, en god del sykemeldte, en del som renner ned sosialen og en del som gjennomfører tiltak i regi av nav for å kunne stå på egne ben. De aller fleste har en god grunn som de ikke forteller naboen.

Slik det skrives her, høres det ut som om det er en samling med supermennesker som aldri trenger hjelp fordi de er så flinke og de “andre” er ikke det. Denne tankegangen kommer til å få noen riper i lakken når alvoret rammer deg.

Flott at du ordnet penger til studiene selv! Jeg måtte bruke lånekassen jeg da:)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja, du sier at du måtte bruke lånekassen, men du kunne nok klart deg uten om den ikke var der. Kansje du måtte redusere kravene dine og jobbet litt ved siden av studiene. Kansje du hadde fått noen kroner fra foreldre eller snille onkler og tanter? Det er ingen som må, vi velger som regel minste motstands vei.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

I flere av svarene dine her sier du at ting ikke skal forandre seg, det skal bla. være like gode betingelser og like god rente som nå. Hva er da problemet med dagens ordning?

Er du også i mot Vinmonopolet?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Ja, du sier at du måtte bruke lånekassen, men du kunne nok klart deg uten om den ikke var der. Kansje du måtte redusere kravene dine og jobbet litt ved siden av studiene. ”

På hvilken måte er det et gode for samfunnet? Du blir ikke feit av studielånet og det skal faktisk betales tilbake. Det er bedre å få studentene gjennom studiet og ut i den jobben de skal istedenfor å doble studietiden. Vi er faktisk avhengige av å bygge opp en kunnskapsindustri i landet framover.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Valg er et flytende begrep, men ja vi velger minste motstands vei. Ingen går gjennom vinduet når døren er vid og bred ved siden. ( dog kan det være andre fornuftige grunner hvis du velger vinduet).

Nei, jeg måtte ikke bruke lånekassen. Jeg kunne ha jobbet mye mer, men takket være lånekassen så kunne jeg velge bedre karakterer ved å ha bedre tid til skole.

Jeg har kun 2 stykker i slekta som jeg har kontakt med. 5 års skolegang vil jeg ikke bry de med.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Som en tidligere person sa, “det er ikke penger å tjene på dette”. Argumentasjonen din ser ut til å være veldig skjør, når du sier at banken vil tilby gode lån for å tiltrekke kunder. Personlig tror jeg vinningen vil gå opp i spinningen for bankene, ved å gå lengre enn å gi rentefrie lån til studenter.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du høres like programtro og ordkløvende indoktrinert ut som alle de andre klonene fra Frp-skolen:( Striglede roboter fra et parti som fjerner uenighet mer effektivt enn noen av historiens partiformenn! Når kommer uniformene?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg tror virkelig ikke at dere har noen anelse om hvordan laanebetignelsene for studenter er i USA. Det er kun de unge med rike foreldre som har raad til aa bli leger i Amerika.
Vil dere virkelig gaa saa lang a privatisere det gode systemet v har i Norge. De i USA er kjempe imponert over det gode systemet vi har i Norge, hvor alle med gode karakterer har mulighet til aa bli hva de vil uavhengig av hvor mye penger deres foreldre har. Jeg kjenner flere som har maatte ta en college utdannelse ved aa verve seg i forsvaret. Er dette et godt alternativ? Nei. Hvis vi skal sitte her hjemme i Norge og lage et glamorost bilde av det Amerianske systemet saa er vi jammen naive bonder.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

A mi me parece que a ustedes … no se… algo… no anda bien… como carajo van a privatizar Lånekassen??? … a quien se le puede ocurrir esa huevada???…. hay que ser noruego y además estar muy al pedo para andar diciendo esas cosas!!… que te ayude Menem!!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er ingen som sier at studiefinansiering skal fjernes fra samfunnet, men det må finnes andre måter å ordne dette på når byråkratiet blir bygget ned. Mette sitt utspil er en mulig løsning, er det noen andre som evner å bruke sitt intellekt på å finne andre løsninger? Ja, for det er vel det denne debatten skal handle om? Alle tåpelige utspill om hvor håpløs FRP er har vel lite med saken å gjøre. At noen lever i den tro at driften av Lånekassen ikke koster skattebetalerne penger, viser hvor liten innsikt enkelte har om hvordan samfunnet fungerer. Staten er vi, og vi har et moralsk ansvar for å passe på at våre penger forvaltes. I den sammenheng er alles meninger like viktig i slike saker. At så mange heller velger verbal trakassering av politisk annerledes tenkende, viser også at de ikke evner å se lenger enn til sin egen navle. Stå på Mette, samfunnet trenger reflekterte tenkende menesker som deg.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Rangnhild:

Hvorfor skal mine penger foere til andres velferd? Hvorfor skal mine penger betale for fattige late menneskers studielaan, sykehusopphold, pensjon og andre velferdsgoder.

Fordi andres penger førte til din velferd. Din jævla geit.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Folkens, kan ikke noen komme inn her og hjelpe frepperne med å tenke slik at konklusjonen blir slik som dem vil ha den.

Svein-Erik ber jo så tynt, vær nå litt greie da.

Dem har tross alt tatt initiativet til å lufte et ufornuftig forslag, da må andre mennesker med hjerne kunne ta stafett-pinnen videre og forsvare idiotiet.

En leder skal tross alt kun komme med forslag.

…har vi noen selgere her? Ingeniører, kanskje?

…lunsjdama?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Så vidt jeg vet er det ingenting som hindrer bankene i å opprette og drifte en studiefinansiering nå. De kan selge dette på samme måte som de selger andre produkter. Når dette ikke skjer sier det meg en ting, og det er at de ikke ville tjent penger på det. Lånekassen gjør det umulig å konkurere for vanlige banker, betyr ikke det da at lånekassen er konkuransedyktig?

Som student kan man be om kun “stipend” fra lånekassen, og så hente innpenger fra andre kanaler, som jobb og eventuelt lån i andre banker. Dette skjer ikke nå, så hvorfor skal det bli billigere for studenter (og for samfunnet totaltsett) ved å la noen skummefløten?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg er så ufattelig glad for at fremskritspartiet aldri kommer til makta (selv om de tror det selv)!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Svein Eirik

“Det er ingen som sier at studiefinansiering skal fjernes fra samfunnet, men det må finnes andre måter å ordne dette på når byråkratiet blir bygget ned.”

Byråkratiet flerdobles med en slik ordning. Den bygges ikke ned.

“At noen lever i den tro at driften av Lånekassen ikke koster skattebetalerne penger, viser hvor liten innsikt enkelte har om hvordan samfunnet fungerer.”

Ja da høres det mye smartere ut å øke kostnadene for skattebetalerne og gi mer penger til de stakkars fattige bankene eller hva?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Interessant utspill fra en som knapt leser bøker……

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Litt på siden av saken dette men jeg synes de fleste bessewisser kommentarene her skyter seg selv i foten.
Ikke nødvendigvis fordi de tar feil, men fordi sosialister som har tatt utdanning fremstår Elitistiske og uspiselige i sitt menneskesyn på de som ikke har utdannelse.
Så snart annledningen byr seg skal de likevel tale “vår”sak.(fattige og mindre heldige)
Dobbeltmoralistiske høyt utdannede mennesker=Nazi-tyskland og dere er like gitt

Nå skal dere gi AP og den ukrenkelige staten(som du tror er folket) rett til å overvåke alle “undtermensch” med og uten utdanning?(med DLD)…

Fjas og selvrettferdig mediatygd tjas.
viktigere dette og å advare mot frp, mens AP spiser rått kjøtt av oss hver dag med sitt digitale fengsel og avdemokratisering.
Gå til matteboka di og tro at du er klok.betal studielån i 15 år, bli skilt og se at livet gikk på trynet ned i vinflaska di.Har sett det gang på gang på gang, tar ikke feil.

Statens lånekasse er gjerrig og har høye renter, jeg gjør ikke krav på å være velutdannet og rettlært så du fikk denne right back !

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Et tillegg;

Når du legger inn kommentarer her, går de rett inn.

På Helga Gestapo Pedersens blogg skal man modereres først, i god dataovervåkningsstil.

Demokratisk…?…ingen protester fra høyere utdannede?…nei tenkte det må vel lese litt mer om kriminelle nå så vi slipper å møte dem..

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Sjokkerende.. Rett og slett sjokkerende!
Jeg er selv student og vet å sette pris på Lånekassa. Et helt supert tilbud som er behjelpelige og støttende, slik at vi som studenter kan konsentrere oss mer om studiene enn å frykte for at økonomien ikke skal strekke til.
Det som jeg derimot frykter er at FRP, på en eller annen merkelig måte, skal komme til makta og få gjennom sine lite gjennomtenkte forslag. Det hadde rett og slett vært utrolig skummelt!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ida. Det sa sosialistene i Os kommune før FRP kom til makten, men det er vel få kommuner som kan vise til så gode resultater.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg må først innrømme at jeg ikke har lest igjennom alt, så står nok i fare for at det jeg nå tar opp er satt frem i lyset før.

Leste et innlegg lenger opp, hvor en er småredd for hvordan en privatisering kan stå for dårligere service. For hvordan vil prioriteringen bli på oss som søker bare noen tusen i stipend hver måned? De tjener ikke penger på dette, så er da sterkt redd for at det blir nedprioritert, og at de lager det til et bare dårligere “hjelpemiddel” enn det nå er. Som jeg har skjønt det, er det regler for hvordan det nå skal være, for å unngå denne slags nedpriotering. Så om dette skal privatiseres, mener jeg det må settes noen rettningslinjer fra staten for hvordan det skal utbetales. Dette for, som jeg sa i sted, at det ikke skal gå utover de som de ikke kan tjene penger på.
Går selv på skole nå, og mottar månedentlig en liten sum fra Lånekassa. Har overhodet ikke hatt noen problem med det. Verken med tanke på søking, endringer eller generel service.
Ble vel noe rot om en side av saken som sikkert allerede har vært oppe til diskusjon. Men alt i alt, ser jeg på dette som en veldig viktig pengekilde og en meget hjelpende tilbud fra lånekassen. Men hva enn som skjer, er det ikke nøye om hvem som eier “lånekassen”, bare tilbudene står som nå, om ikke blir bedre. :)

Mvh. en allerede fornøyd 17-åring.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Er det noe i dag som hindrer de private bankene å tilby en lignende ordning av studielån til studenter? Mitt inntrykk er at bankene ikke ser på dette som økonomisk lønnsomt i det hele tatt, med så gode rentebetingelser (på tross av at det ikke er sikkerhet i lånet), og rente- og betalingsfritak gjennom hele studieperioden. Det hadde jo vært supert hvis flere banker kunne tilby studielån og konkurrere med Lånekassen, men jeg tror ikke de hadde kunnet måle seg med de betingelsene lånekassen tilbyr, og det er vel derfor det ikke finnes banker som tilbyr dette i dag? Ved å privatisere studielånsordningen, og la den være markedsbasert, vil ikke være en fordel for studentene. Markedet vil jo da se at studentene er så avhengige av denne ordningen for å kunne studere i det hele tatt, at man er villige til å ta til takke med langt høyere kostnader enn hva de er i dag. Hvis markedet da styrer dette vil kostnadene øke betraktelig, og være en stor ulempe for de mange studentene som er avhengige av dette! Hadde det ikke vært for studielånet hadde ikke jeg kunne studere, og jeg tror ikke jeg er alene om det.

La Lånekassen fortsette å være statlig finansiert, med de betingelsene som er i dag (eller bedre), men om de private bankene kommer på banen som konkurrenter og klarer å tilby bedre ordninger for studentene hadde det jo vært supert! Jeg har bare store problemer med å se for meg at private aktører ønsker dette, det blir jo å gi bort penger for dem, når 40% av lånet blir omgjort til stipend, rentene er er blant de laveste, og studentene i tillegg ikke begynner å betale før de er ferdige på skolen. I tillegg faller hele lånet bort dersom personen skulle dø (i motsetning til andre lån, hvor nærmeste familie arver hele lånet). Det skal en dristig bank til for å kunne tilby noe sånt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Altså, kva er problemet? Alltid FRP så skal finna utruleg teite ting å ta opp, og detta her er ganske så gale. Lånekassen er dei fleste studenta, spesielt for dei som ikkje har foreldre som kan betala alt, og ungar som er så bortskjemte at dei syns det er heilt greit å be om pengar heile tida ein god grunn til at me klarar oss med mat og rådyr husleige. Sjølv dei som jobbar i tillegg(som meg) er avhengig av stipendet og lånet som kjem inn.

Kvifor lage eit problem av det?

Dersom FRP kjem til makta så er det berre til å komme seg ut fortast mogleg.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Odd Rune er en reflektert 17 åring som ser at ting kan forandres og han velger å sette fokus på viktigheten av hvordan låne/stipend ordningen må fungere om det blir gjort endringer. Det er foresten ikke lenge siden det var en masiv kritikk av lånekassen fra studentene selv. Ja , ting forandrer seg fort og det er som regel tykkelsen på vår egen lommebok som er avgjørende for hva vi oppfatter som rett i dag.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ser at det her er kommet svært mange kommentarer til mitt innlegg, i likhet med det første innlegget om Lånekassa. Jeg registrerer at sikkert over 90% av kritikken baserer seg på en total misforståelse av selve forslaget og hva dette faktisk vil medføre. Dette er jo i og for seg et positivt tegn, da kritikken av forslaget går på konsekvenser og scenarier som ikke har rot i virkeligheten. Det viser meg og FrP at forslaget i seg selv nok ikke har den store motstanden :)

Jeg var i dag i intervju med INSIDE, BIs studentmagasin om denne saken. Her la jeg frem og presenterte forslagets realitet og faktiske konsekvenser. Denne artikkelen vil bli publiser 12.mai – også på nett. Jeg har tro på at denne vil fremstille saken på en måte som vil føre til oppklaringer rundt forslaget og kommer til å lenke til denne saken her på bloggen :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Jeg registrerer at sikkert over 90% av kritikken baserer seg på en total misforståelse av selve forslaget og hva dette faktisk vil medføre. Dette er jo i og for seg et positivt tegn, da kritikken av forslaget går på konsekvenser og scenarier som ikke har rot i virkeligheten. Det viser meg og FrP at forslaget i seg selv nok ikke har den store motstanden ”

Hei mette. Jeg registrerer at du totalt ignorerer alle innlegg som faktisk har forstått hva forslaget ditt innebærer. Antagelig fordi du ikke kan svare på dem. Det viser at du slett ikke har tenkt igjennom hvor dårlig forslaget egentlig er.

“Det er foresten ikke lenge siden det var en masiv kritikk av lånekassen fra studentene selv.”

Hei Svein-Eirik
Når har det vært en massiv kritikk av lånekassen? Hvis studentene kritiserer lånekassen er det fordi lånene/stipendene er for små. Det har ingenting med lånekassen å gjøre. Det har vært utrolig mye snakk om misnøyen med lånekassen men ingen har klart å linke til en eneste undersøkelse som støtter opp om denne påstanden.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Haha, ØKSESKAFT.

“Jeg registrerer at jeg ikke klarer å komme med noe svar eller forsvar, så i likhet med andre troll bare fortsetter jeg å si det samme.”

Lattis, Mette.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja her du fått igang en fin meningsutveksling med velgerne.

Jeg skal ikke kommentere synspunktene sine, men som ansvarlig politiker bør du ha klarere svar på: Hva er hensikten med endringen? Og hvilken (mer)verdi vil dette gi samfunnet og den enkelte lånetaker?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Men siden det er 90% av kritikken som baserer seg på feiloppfatning av forslaget så kan det vel ikke være så forferdelig vanskelig for deg å tilbakevise de 10% som faktisk har truffet blink?

Dette vil selvfølgelig hjelpe oss velgere til å kunne tilnærme oss hva du egentlig mener.

Ellers så var jeg av den oppfatning at FrP var partiet for vanlige folk og at dere skal bruke lettoppfattelig sjargong slik av vi “vanlige” også skjønner hva forslagene deres innebærer.

Her må vi vel ærlig talt kunne si at den strategien har gått litt skeis? Hvis 90% av “vanlige” folk misforstår ett så enkelt forslag som privatisering av Lånekassen så er det enten ikke mye håp for oss “vanlige”, eller så gjør dere forslagene deres uhørt kompliserte å skjønne.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

…tar faen meg og lagrer denne sia, om den på mystisk vis skulle forsvinne.

Forøvrig stor takk til Karsten sin blog, som henviser til sjarmtrollet Hildegun sin.

Er år siden jeg har ledd så godt og hjertelig.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

I innlegget legges det til grunn at markedet for sko er likt markedet for studielån. Dette er nok ikke riktig. Markedet for sko er stort sett problemfritt, mens marked for lån og forsikring har problemer som ‘moral hazard’ og ‘adverse selection’. Med slike problemer oppstår behov for offentlig regulering, og det er uklart om et privat alternativ vil kunne gi et bedre tilbud enn hva Lånekassen gjør i dag. Kanskje, kanskje ikke.

Privatisering har mange gode sider, men det vil ikke nødvendigvis gi store fordeler i markedet for studiefinanisering. Et tungt regulert privat marked kan gi dårligere resultat enn et rent offentlig tilbud.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Offentlig monopol på finasiert studie kan diskuteres, men det kan da ikke være nødvendig å legge ned Lånekassen. Andre aktører kan komme i tillegg til Lånekassens tilbud. Utdanning er ett av mange grunnleggende behov i samfunnet, og jeg tror det kan være sånn at private aktører vil se sitt snitt til å tjene enda mer penger på utdanning…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det jeg ønsker å påpeke er allerede nevnt n ganger over her. Jeg skal derfor holde meg til en nedsettende personkarakterstikk. Du må være fullstendig blåst.. Hva med et kurs i økonomi på høyskolenivå?

Regner med du ikke har høyere utdanning. Og det gjelder vel dine kollegaer som er enig med deg også. Fint å lage en statistikk på det. “Hvem er for dette forslaget og har samtidig aldri mottatt støtte fra lånekassen.”

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Man burde sette ut alle embede i staten på anbud. Regjering og departement likeså. Dette vil generere arbeidsplassr i privat sektor. Anbudsvinner kan umulig gjøre personlig gevinst med den fjerde statsmakt hengende over dem.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Er ikke det lignende ordning til det de har i US. La oss kopiere alt derfra, akademia går jo rett vest der borte om dagen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

jada, og bankene kommer ikke til å stille profitterende krav og studentene kommer til å få de nøyaktige samme rettighetene og blahblah, men hvordan dette skal gjøres og hva bankene sier, nei det veit du ikke :) Applaus til deg, Hanekamhaug!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du trenger ikke dra til USA for å finne eksempler på denne politikken. Finland praktiserte det samme på 90-tallet – jeg vet ikke om de har endret siden. Der var konsekvensen at folk som tok utdannelser med høyt forventet inntektsnivå fikk bedre lånevilkår enn andre fordi de var sikrere investeringsobjekter. Det er sånn markedet fungerer. Folk slutter ikke å ta høyere utdanning med en sånn politikk, men de slutter å ta utdannelser med lav livslønn. En fin måte å få ned rekrutteringen av lærere, sykepleier og andre yrkesgrupper med høy kvinneandel og stor andel av offentlig ansatte.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvis me missforstår det du skriv så er det vel du som må forklare betre, eller???

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Var en gang tilhenger av FRP, men ikke nå lenger. Grunn, dere vil privatisere alt for mye her i landet. La de som har mye, få enda mere penger. Nei se på hva som har skjedd med de andre tingene som blitt privatisert. Dette nok en gang en heldel svada. Hvor lang tid vil det gå før at bankene gjør som de vil, for de skal jo tjenne penger de og. Nei ikke noe er som det var før. Da var jernbane og veier eid og driftet av statlige organer, da var det penger til å både drifte og fornye. Det samme gjalt for den tiden norge hadde stats gjeld, da hadde AS Norge råd til nybygging og vedlikeholde. Håper aldri FRP får noe makt i Norge lenger. For da kommer Partienes svar på Onkel skrue til makten og da vil As norge ikke ha råd til noe lengere, da skal alt privatiseres og kapital makten rå, de som har mye, pakker enda mere i sine lommer og enda mindre kommer oss som for svarte svingene, er eiere og brukere av AS Norge. For å få min steme igjen, kutt ut dette privatiserings opplegget som er blitt så viktig for FRP.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Utrolig at du er valgt inn på Stortinget. Synd at våre surte skattekroner skal benyttes for å lønne mennesker som kommer med så dårlige forslag. Vil det ikke være bedre å la staten få overskuddet? Så kan dette benyttes for lavere skatt isteden for at noen private skal tjene enda mer? Eller subsidiere bedre sykehjemstilbud???

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg var også tilhenger av FRP….men når jeg leser slikt som dette. Så forstår jeg at privatiseringen som frp står for har gått for langt.
Jammen bra vi privatiserte energi/strøm. Det ble jaggu mye billigere gitt? (eller ikke?)

Man kan vanskelig konkurrere med nonprofitt løsninger. Eller baserer du deg på at private arbeidstakere er mer effektive enn statlige?

I tillegg så er det lite eller ingen tilsvar til kritiske spørsmål annet enn at folk har misforstått?? Vel forklar bedre og mye mer utfyllende. Hvordan tenker du og løse ALLE de praktiske tingene? Du sier at praktisk gjennom føring skal løses i samråd med bankene? Det må jo være en spøk. Dette må dere ha svar/løsninger på først.

Litt vel arrogant å svare med at ingen skjønner noen ting!!

Blir ikke noe stemme fra meg heller foreløpig gitt.

(ikke svar at du ikke trenger den. Det hadde bare blitt for galt ha ha )

Anbefaler andre fanesaker:-) eks infrastruktur:-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

En annen ting jeg glemte.

“argumentasjonen fra de statstro, ortodokse Lånekasse-tilhengerne får meg til å tenke på sko…”

Hva er dette for en nedrakking av de som mener noe annet enn deg? Statstro, ortodokse…..osv

Lær deg å argumentere uten disse klare herske teknikkene du har lært deg. Det blir bare Dumt. Du mener tydligvis at de mener det de gjør fordi de er hjernevaske eller noe i nærheten. (hvis jeg tar feil så korriger meg gjerne).

Vinne en diskusjon kun for å vinne løser aldri noe.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Skjønner ikke hvorfor dette forslaget er så vanskelig å forstå. Tror kanskje det har noe med partiet som fremmer det.

Men uansett hva en måtte synes om forslaget tror jeg ihvertfall vi alle kan være enige i Mette gjør en kjempe bra jobb.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det er ikke alt som egner seg for det private marked. I Norge har vi masse eksempler på det. Strøm f.eks., har blitt mye dyrere etter at dette ble et fritt marked. Selv om Elverket helt sikkert ikke var optimalt når det gjaldt effektivitet, lønner det seg ikke å ha hundre og ørten selskap med egen administrasjon og meglere som alle skal tjene penger på strøm. Andre eksempler er jernbanen hvor alle skylder på alle når det gjelder vedlikehold og tjenester på fast telefonen som ble totalt rasert etter at Televerket ble til Telenor. Så jeg er ikke enig i FrPs argumentasjon om at private selskap alltid forvalter bedre enn det offentlige når det gjelder tjenester som i utgangspunktet har restriksjoner slik som strømnett, togskinner, telefonledninger, og som i dette tilfellet offentlig forvaltning av penger til studenter.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Og dette er en fremtidens politiker….huff
helt blåst i huet desverre og verker etter og bli et kulturelt ødelagt land som usa ….huff of huff og huff.

Lånekassa fungerer fint ta heller og sett deg inn i nav foreksempel.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvem skal bidra med utlånskapital – bankene eller staten?

Hvis det er bankene, hvilken forretningsmuligheter ligger i dette for dem, når det i dag gis ingen rente i studietida, og ingen sikkerhet ved mislighold?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg liker tennene til Mette.

Det betyr at hun gjør en god jobb.

Og er fornuftig.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

*Applaus*

Det er flaut å høre besøkende fra gamle kommunistmakter komme til vårt flotte land og si “Norge er faktisk en av de siste kommunistmaktene i verden”. En egen “institusjon” for salg av sterkere alkohol?? Man kan ikke kjøpe øl etter klokken 1800 på lørdager (hvem skal bestemme dette for meg, og hvorfor skal de det? Vet jeg ikke best selv, og om jeg ikke gjør det; er det ikke min egen rett å bestemme selv?)?
La oss gi FrP et forsøk på å styre landet. Få ned den enorme mengden av byråkratiet! Vi er nødt til å begynne snart… Se på Hellas sitt kjempeproblem med altfor mange statlige ansatte. Når oljen snart tar slutt vil Norge bli offer for ‘The Dutch disease”.
(http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_disease)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hei Mette.

La meg først si at du er et forfriskende innslag i FRP. Endelig en person som faktisk kan like på bakgrunn av personlige egenskaper. Du er jo både sjarmerende og søt.
Jeg lurer bare på hva du mener med “sosialistene”. Er det en homogen gruppe i Norge. Er man sosialist hvis man ønsker at låneordninger som denne, myntet på unge mennesker med liten økonomisk sikkerhet, skal være regulert av noen som ikke har til hensikt å tjene penger? I lys av alle småsparer-sakene og bankene, tror du ikke mange (også ikke-sosialister) ønsker mer en trygghet som ikke en sulten kapitalist ikke kan tilby?

Igjen, i lys av alle de tusener av elsempler der der det frie markedet har vist seg å ikke begunstige alle, men snarere noen få, hvorfor tviholder du på tanken om markedsliberalisme? Hvorfor er det så viktig for deg/dere?
Jeg skjønner ikke at oppegående unge mennesker i Norge kan ha denne holdningen. I mine øyne er de fleste ortodokse markedsliberalister først og fremst mennesker som er interessert i å beskytte sin posisjon høyt oppe i næringskjeden. Og at kanskje dere er en smule egoistiske, og egentlig litt dårlige mennesker. Jo bedre men har det, jo mer burde ma ha muligheten til å tenke på andres glede også, ikke bare ens egen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Beklager noe rask tasting, dårlig språk og tegnsetting. Ellers veldig fornøyd med bidraget til bloggen din:-)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

For det første vil jeg si at det er skuffende at du skal stemple alle som var i mot forlaget ditt med “Argumentasjonen fra de statstro, ortodokse Lånekasse-tilhengerne”.

At du ikke har mer variasjon i synet på de som er uenige med denne saker er synd, for da skal jeg sannerlig ikke legge stemmeseddelen med FRP nedi konvolutten neste gang.

Over til saken så nevner du fri konkurranse, og det er flott! Jeg ser det dog problematisk at private skal kunne gi et like godt tilbud som Lånekassa i dag gjør. Som jeg nevnte i forrige innlegg så er det ingen som nekter private banker å tilby studielån til studenter i dag. Det er bare ingen private som tjener penger på å tilby like gode betingelser som lånekassa.

Ved å ha statlige garantiordninger er det offentlige byrokratiet like mye til stede, så et offentlig monopol bli aldri borte, for staten vil ha det siste ordet i denne saken uansett.

Du fremstiller saken som at studentene skal ha akuratt de samme godene som før, men da lurer jeg på hvor de private bankene skal tjenes pengene sine, for ingen private vil tilby noe de ikke tjener penger på. Det eneste alternativet jeg ser er renten. De private må tjene penger på renten, og med en gjennomsnittlig lav rente i lånekassen ser jeg ikke hvordan private banker skal kunne reelt tilby mer enn lånekassa gjør i dag.

Avslutningsvis må jeg si at jeg er enig i fri konkurranse, begrense statlige monopol og fjerne mye av det offentlige byrokratiet. Det å fjerne lånekaassa er IKKE det rette stedet å starte.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Eg hadde bestemt meg samen me flerne venner å stemma frp me sist valg te eg hørte om dette idiotiske forslaget. Lånekassen fungere bra, koffer ødelegga någe så fungere.. heilt idiotisk.. Fokuser merr på innvandringspolitikken å mindre på sånne tåpelige småsaker som faktisk jørr at velgere velge å rømma fra partiet dokkers.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja jeg ser at dere tror på markedskreftenes såkalte frie spill.
Spørsmålet man bør stille seg er jo om de egentlig finnes. jeg mener, hvor frie er eller vil de komme til å være? Eller sagt på en annen måte; hvor idealistisk blåøyet er det mulig å bli?
Til og med Amerikanske økonomiprofessorer stiller seg avvisende til påstanden om at det finnes slike “frie” markedskrefter. Det finnes faktisk en mengde kryssende avtaler og bransjerelaterte fellesinteresser som ganske effektivt tjorer fast disse såkalte frie kreftene. Konkurranse finnes innenfor det lille vindu man har blitt enig om at man kan tillate konkurranse.
Jeg kan godt tenke meg at lokale bankinterresser effektivt enes om å dele opp kaka slik at de får full kontroll over et lukrativt marked; “folk må jo ha uttdannelseslån….”!
Hvorfor FRP er så fokusert på at staten har sin hånd i noe, og protesterer villt hver gang de ser noe statlig, ja det skyldes nok at de misforstår.
La meg stille et retorisk spørsmål; når den såkalte lille mann har oppdaget at “sammen står vi sterkere”; hvorfor tror man da ikke at dette poeng er oppfanget på andre siden av bordet? Tror FRP at de har å gjøre med økonomiske sinker, når man omtaler banknæringen??

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Et kort og enkelt spørsmål:
Hvilket problem ønsker man å løse ved å privatisere Lånekassen?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ettersom Norge kun har Olje/Gass for 20-40 aar videre er det veldig viktig å bygge opp under utdannings sektoren. Dersom man vil la lånene styres gjennom en privat bank, vil banken følge sine rutiner og vaere mer forsiktig med å innvilge lån, som igjen vil si at de med sterkere betalingsevne vil få økt tilgang til studier mens de uten vil få redusert tilgang til studier. Jeg er Adm Dir i en stor Norsk Bank- jeg ønsker ikke dette for barna mine.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Javel ja… Og bare fordi en åpner opp for private aktører så skal tilbudet bli bedre og billigere?

Akkurat som for strømprodusentene kanskje?

Offentlig sektor har som mål å gi best mulig service til brukergruppen. Privat sektor har som mål å tjene mest mulig penger. Noe passer godt å rent konkurranseutsette, andre gjør det ikke.

Lånekassen passer IKKE å privatisere. Men dersom en har problemer med dagens byråkratiske ordning kan en i stedet revidere systemet og få et enda bedre tilbud. Hvorfor skal en nødvendigvis anvende private aktører for å gjøre dette?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Man bytter ikke ut en bil som fungerer perfekt med en bil som KANSKJE kan gjøre samme jobben….
Dette er jo rein idioti, akkurat som det å full markedsliberalisme…. Frp er en populistisk værhane som snur seg med vinden. Men dere har faktisk ett grunnstøtt synspunkt når det gjelder invandring og det er derfor dere har livets rett.

Men ser du ikke at det å sanke stemmene hos den dummeste delen av norges befolkning, med ikke bærekraftig politikk er en dårlig lansiktig løsning?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Private må gjerne få muligheten til å konkurrere på lik linje med lånekassen. Men jeg tror ikke de vil klare å konkurrere under like vilkår. Dette skyldes at statens innkrevingssentral har mye bedre muligheter til å inndrive misligholdte lån en det de private bankene har, de private må derfor operere med en mye høyere risikopremium. I England har de eksperimentert mye med privatisering av finansieringsordninger på offentlig infrastruktur osv. Dette har ført til økte lånekostnader uten at staten har spart penger. Jeg er enig med FRP i at vi må begrense statens rolle i økonomien, men her må vi være litt pragmatiske.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Ja ja du ser nå hvorledes marketskreftene virker når det gleder apotekene. Alt har steget kollosalt der. EksSov i ro har stget med ca 300% på noen få år.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Hvis dette er et så knakende bra forslag, så hvorfor i all verden har ikke bankene hoppet på dette for lenge siden da Mette?

“Jeg registrerer at sikkert over 90% av kritikken baserer seg på en total misforståelse av selve forslaget og hva dette faktisk vil medføre. Dette er jo i og for seg et positivt tegn, da kritikken av forslaget går på konsekvenser og scenarier som ikke har rot i virkeligheten. Det viser meg og FrP at forslaget i seg selv nok ikke har den store motstanden.”

Ja, nå var du skikkelig smart Mette. Du tenkte sikkert: Hvis jeg overser/avfeier det flertallet sier, og samtidig snakker positivt om meg selv og partiet så går det sikkert bra glisheheglis…
Snakk om å leve i sin egen verden…

Du avler lite respekt både personlig og som politiker når du viser så lite respekt for flertallet… Skam deg!
Jeg trodde at politikerne skulle høre på hva folket ville, og ikke omvendt. Skam deg!!

Jeg blir mere og mere kvalm og kommer ALDRI til å stemme på FRP igjen takket være bla. en snørrunge fra et parti som skal “belære” meg og andre om at flertallets tankegang ikke har rot i virkeligheten.
Her demonstrere du egoistiske holdninger, og gir næring til videre politiker forakt… Derfor kommer dere aldri til å få regjeringsposisjoner!!!

Skam deg du og Siv og hele grisetryne røkla for alt jeg bryr meg om!!!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Uff og huff, her må det vel sies at idiotiet fikk tilsnakk?

Kanskje du Mætte Hane-pretensiøs-storbonde-fra-1800-tallet kunne dratt fordel av å outsourcet ditt politiske emne til et PR-byrå?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Norge er på toppen i verdens beste land å bo i. Scorer høyt på samtlige områder. Jeg blir nesten provosert av en gjeng konservative bortskjemte valper som ikke klarer å se politikk lenger enn “øl etter klokken 1800″, bompenger og innvandring på 10 prosent i Norge.

Det forundrer meg at dere vil fjerne lånekassen og gi ansvaret til firmanisser. Nei, vent det var ikke så rart!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Når jeg leser innleggene dine Mette så skjønner jeg at politikerforakt kan utvikle seg. Hvorfor inviterer du til diskusjon når du lukker deg for all
argumentasjon? Det virker som du har et mentalt fettlag som er ugjennomtrengelig for alt annet enn FRP. Det som bekymrer meg er politikere som er så tykke i huden at de kan stå oppreist uten ryggrad. Ikke bli det, Mette.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

For det første: gratisprinsippet innenfor høyere utdanning er et prinsipp alle politiske partier på stortinget er enige om. Dette innebærer at alle som er kvalifisert skal ha mulighet til å ta høyere utdanning uavhengig av sosial bakgrunn og økonomi.

Det viktigste virkemiddelet for å nå denne målsettingen har vi gjennom studiefinansieringsordningene. Disse er nedfelt i Lov om utdanningsstøtte. Fremskrittspartiet vil på ingen måte endre disse.

Det vi tar til orde for er å rett og slett tørre å tenke nytt; er det helt sikkert at det administrative systemet vi har med selve utbetalingen vi har i dag det beste, er det helt utenkelig at et annet system kan være bedre?

I 2002 luftet man disser tankene og departementet fremla en rapport på temaet. Denne konkluderte med at en konkurranseutsetting av Lånekassen var for komplisert. Ikke et ord i denne konklusjonen dreide seg om konsekvensene for studentene; hva ville en slik systemendring bety for studentene og tilbudet til dem? Jeg mener vi ikke kan basere det administrative rundt Lånekassen om hva som er komplisert eller ikke for direktoratet å gjennomføre, jeg mener vi skal basere det på hva som er til det beste for studentene!

Samtidig er dette rapporten laget for 8 år siden, mye har skjedd både på bank- og studiefronten siden den tid!

Fremskrittspartiet tar nå til orde for en ny utredning på dette området, hvor vi krever en arbeidsgruppe som er bredere sammensatt enn den forrige hvor både studenter, studentforeninger, elever fra videregående og representanter fra bank- og finansvesenet er med!

Vårt mål med dette arbeidet er jo å finne en best mulig ordning rundt organiseringen av utbetalingen av stipendet, selve stipendet og dets vilkår skal ikke forandres!

Dette er en sak som krever grundig utredning for hvordan det kan gjennomføres.
Kanskje er det rett av staten å ha en anbudsrunde hvert 5. år hvor banken med det beste anbudet får landsdekkende avtale om å stå for utbetalingen av stipendet?
Eller at hver student blir utstyrt med statsgarantien som en kan løse ut i den banken en ønsker?

Vi ønsker en statlig garantiordning som skal legge til grunn nøyaktig de samme vilkårene, godene og utbetalingene som vi har i dag. Det offentliges finansiering av studielånsordningen skal altså fortsette – det vi ønsker å endre er hvem som tilbyr tjenesten med den faktiske utbetalingen.

Nå kan det jo også nevnes at Finland har et liknende system som det vi her tar til orde for. OECD-rapporten Education at a Glance viser at Finland har en høyere andel av befolkningen som tar høyere utdanning enn Norge – det understreker det faktum at selve finansieringen ikke faller bort, det er organiseringen som vi skal utrede om kan endres og bedres!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Erik: det handler ikke om å lukke seg ute for argumentasjon, men skulle bare ønske argumentasjonen gikk på det forslaget faktisk ville innebære i praksis og ikke på argumenter som ikke har noe med forslaget å gjøre :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Å herregud… *ler*

Det er så jævlig slakt.

Det beste av alt er jo at her er det godt under 5% av innleggene som er i nærheten av å være hetsende eller trakasserende.

Det aller, aller meste av innleggene er saklig, begrunnede, og direkte.

Men ok.

Det er kanskje litt overveldende å bli møtt med såpass massiv motstand, så Mette, pusen, er det noe vi kan gjøre annerledes?

Eventuelt, kan det være en tanke å snekre en debattside hvor folk kan trykke på “Bra” for et innlegg og så svarer du på de tre beste?

Som sivil-ingeniør lever jeg i en ww.thereifixedit.com-verden hvor jeg tror det aller meste kan ihvertfall halvveis løses med tekniske nyvinninger.

Skjønt, viljen må jo være tilstede, dah.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Leif: politisk debatt er bare spennende og engasjerende! Synes det er fantastisk flott å se at er så mange lesere og kommentarer på dette innlegget! Slik motbeviser vi til gangs de eldres evinnelige påstand om at politisk engasjement blant ungdom er for dårlig/synkende :)

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Fantastisk Mette, men jeg har en følelse av at du bruker ord på å si ingen ting.

En helt annen sak:
Forøvrig vet jeg ikke hvilke admin-muligheter du har i dette vg-blogg-systemet, men det virker på meg som om du kan ta en IP-blokk i noen timer.

Flott det, men det er ganske så mange proxyer der ute vettu.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg ser fram til den saken i BI-avisa, for jeg syns det mangler litt detaljer her.

F.eks. så sa du at staten skulle stå for funding av dette, noe jeg syns er veldig merkelig. Det blir jo å subsidiere bankene, og er absolutt ikke noe som er i tråd med markedsliberalistiske prinsipper.

Og selv med kun en garanti kan det bli rare insentiver i denne ordningen, siden staten skal dekke rentekostnadene under utdanning. Som bank ville jeg da hatt et program rettet mot de som studerer, hvor renta er høy, men man får mange ekstratjenester. Studenten selv vil jo ikke bry seg om dette. Når han er ferdig utdannet, kan han gå over til et program hvor renta er lavere, uten ekstratjenestene. Dette er jo heller ikke et ordentlig marked, siden bankene ikke kan konkurrere på rentene mens studentene er under utdanning.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mette, du ber oss tenke nytt. Men dette bør jo også gjelde deg selv. Også når det gjelder staten. Tenk om du kunne våge å ta av deg de ideologiske partibrillene og tenke åpent og fordomsfritt. Staten har mange mangler, men den prøver stadig å forbedre seg. Kunde- og brukerorientering har vært styrende prinsipper siden midt på 1980-tallet. Statlige virksomheter skårer ikke dårligere i brukerundersøkelser enn private virksomheter. Kanskje ville du oppdage at staten ikke er det uhyre du forestiller deg. Kanskje ville du se at staten kan være både den mest effektive og den som kan sikre likebehandling på den beste måten Kanskje ville du ha skjønt at utdanningsfinansiering ikke primært er “bankvirksomhet”, men utdannings- og velferdspolitikk. Kanskje ville du oppdaget at det finske systemet, hvor studentene har ulike rentevilkår, ikke er bedre enn det norske, svenske eller danske. Kanskje du ville ha oppdaget at man tidligere også hadde statsgarantier i Danmark, men at man forlot de på grunn av dårlige erfaringer. Hvorfor FRP ønsker å gi private banker et sugerør ned i statskassen gjennom en garantiordning, er ikke lett å forstå. De er de eneste som ville nyte godt av en slik ordning.

Dette er ikke ment som et innlegg for at staten skal gjøre alt. Tvert imot, hvis privat sektor kan gjøre jobben bedre, så bør det ikke være en statlig oppgave. Men du har valgt et dårlig eksempel. Argumentasjonen er særs dårlig. Og du har ikke satt deg godt nok inn i saken. I stedet for å være opptatt av å overlate forvaltningen til private banker, burde du tenke på hvordan utdanningsstøtten kunne forbedres. Du burde være opptatt av hvilke utdannings- og velferdspolitiske målsettinger som bør ligge inne i utdanningsstøtten. Og du burde være opptatt av hvordan disse målsettingene rent faktisk virker i dagens utdanningstøtte.

Så tenk litt nytt du også Mette. Det bør ikke være flaut for en politiker å snu når argumentsjonen er svak. I mine øyne er det en styrke. Men det er vel å håpe forgjeves?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

All den tid det meste har blitt sagt – og blitt sagt svært, svært bra og saklig – så klasker jeg bare opp en liten sangtekst her.

Hipp hurra for å utradere alt av statlige veldferdsordninger som bidrar til å bygge et godt samfunn, og som gir mennesker bedre mulighet til å skape seg en fremtid.

A jail cell is freedom from the pain in my home
Hatred passed on, passed on and passed on
A world of violent rage
But it’s one that I can recognize
Having never seen the color of my father’s eyes
Yes, I dwell in hell, but it’s a hell that I can grip
I tried to grip my family
But I slipped

To escape from the pain in an existence mundane
I got a 9, a sign, a set and now I gotta name

Read my writing on the wall
No-one’s here to catch me when I fall
Death is on my side….suicide!

A jail cell is freedom from the pain in my home
Hatred passed on, passed on and passed on
A world of violent rage
But it’s one that I can recognize
Having never seen the color of my father’s eyes
Yes, I dwell in hell, but it’s a hell that I can grip
I tried to grip my family
But I slipped

To escape from the pain in an existence mundane
I got a 9, a sign, a set and now I gotta name

Read my writing on the wall
No-one’s here to catch me when I fall
Caught between my culture and the system….genocide!

Read my writing on the wall
No-one’s here to catch me when I fall
If ignorance is bliss, then knock the smile off my face
Yeah!

If we don’t take action now
We settle for nothing later
Settle for nothing now
And we’ll settle for nothing later
If we don’t take action now
We settle for nothing later
We’ll settle for nothing now
And we’ll settle for nothing later

If we don’t take action now
We’ll settle for nothing later
We settle for nothing now
And we’ll settle for nothing later
If we don’t take action now
We settle for nothing later
We’ll settle for nothing now
And we’ll settle for nothing later

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Nå kan det jo også nevnes at Finland har et liknende system som det vi her tar til orde for. OECD-rapporten Education at a Glance viser at Finland har en høyere andel av befolkningen som tar høyere utdanning enn Norge – det understreker det faktum at selve finansieringen ikke faller bort, det er organiseringen som vi skal utrede om kan endres og bedres!”

Ja i finland betaler også studentene renter på lånet under utdanning, mens de får stipendet direkte fra staten. Det du tar til orde for her er en økning av kostnadene for å drive denne ordningen. Og for hva da egentlig? Du har ikke kommet med en eneste fordel dette vil kunne gi studentene? Mer personlig kundeservice for de som ikke klarer å fylle ut et skjema i tide?

Forøvrig er det irrelevant å se på andelen av finner som tar høyere utdanning. Det har ingenting med studielånsordningen å gjøre. Det skyldes at Finland satser på kunnskapsindustri.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Flere bra sangtekster, for hei, alt vettugt har blitt sagt allerede så hvorfor ikke spame litt?

Har sikkert like bra håp om å utvide horisonten til dama som stapper fingrene i ørene og gir oss billig tilbakemelding rundt at vi “fatter ikke”.


Conquistador of Mexico, the Zulu and the Navaho
The Belgians in the Congo short memory
Plantation in Virginia, the Raj in British India
The deadline in South Africa short memory
The story of El Salvador, the silence of Hiroshima
Destruction of Cambodia short memory

Short memory, must have a, short memory

The sight of hotels by the Nile, the designated Hilton style
With running water specially bought short memory
A smallish man Afghanistan, a watch dog in a nervous land
They’re only there to lend a hand short memory
The friendly five a dusty smile
Wake up in sweat at dead of night
And in the tents new rifles hey short memory

If you read the history books you’ll see the same things happen again and again
Repeat repeat short memory they’ve all got it
When are we going to play it again
Got a short, got a short, got a short, got a short
They’ve got a short must have a short they’ve got a short aah
Short memory, they’ve got a.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Du Mette….

Har du tenkt på at det er ikke alt i denne verden som passer å trykke inn i et rasjonaliserings- eller effektiviserings-perspektiv?

Eksempelvis dette med å sette barn til verden.

Tjener man på det? I kroner og øre?

Det er da faktisk ting som man ikke nødvendigvis tjener på, men som allikevel har et utbytte.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Vi kjører på i politiker-forakt.

Hvorfor ikke? Det blir sikker tatt like mye notis av som velformulerte, rasjonelle, logiske innlegg.


The sun’s ablaze as Marias foot
Touches the surface of sand
On Northern Land
As human contraband
Some Rico from Jalisco
Passed her name in a bar
She’s stuffed ten to a truckbed
She clutches her cross
Here come the exhaust
And it rips through her lungs
Shes off fast to the pasture
Like cattle shell cross
Degree 106
Sweat and vomit are thrown
As she prays and suffocates
Upon her memories of home
Of Yanqui guns for blood debts on the loans
Of smoldering fields, rape, rubble and bones
Of graves hidden trapped up in visions of war
Of nothing, no one, nobody, no more
These are her mountains and skies and she radiates
And through history’s rivers of blood she regenerates
And like the sun disappears only to reappear
She’s eternally here
Her time is near
Never conquered but here

To tear away at the mask

And now she got a quota
The needle and thread crucifixion
Sold and shipped across the new line
of Mason Dixon
Rippin through denim
The point an inch from her vein
The foreman approaches
steps now pound in her brain
His presence it terrifies
And eclipses her days
No minutes to rest
No moments to pray
And with a whisper
He whips her
Her soul changed to his will
“My job is to kill if you forget to take your pill”
Her arm jerks
The sisters gather round her and scream
As If in a dream
Eyes on the crimson stream
Numb as her wrists spit shots of blood to the floor
I am nothing, no one, nobody, no more
These are her mountains and skies and she radiates

And through history’s rivers of blood

she regenerates
And like the sun disappears only to reappear
Maria she’s eternally here
Her time is near
Never conquered but here

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Erik: har ei aldri sagt at staten er et uhyre :) Det vi må se på er hvordan studentene kan få en best mulig låne- og finansieringsordning, og hvordan denne kan administreres på best mulig og mest effektive måte :)

Per: ja jeg sa ikke at vi ønsket nøyaktig det samme systemet som Finland, vi mener ikke at renter skal løpe under studietiden. Og nei, jeg mener ikke det er irrelevant å se på andelen som tar høyere utdanning for det viser at studiefinansieringsordningene der gjør at flest mulig har mulighet til å ta høyere utdanning.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mette: Kan ikke du ta deg litt utdanning er du grei?

Et kurs i bedriftsøkonomi på kveldstid?

Hadde ikke trengt å ta deg mange ukene.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Per: ja jeg sa ikke at vi ønsket nøyaktig det samme systemet som Finland, vi mener ikke at renter skal løpe under studietiden. Og nei, jeg mener ikke det er irrelevant å se på andelen som tar høyere utdanning for det viser at studiefinansieringsordningene der gjør at flest mulig har mulighet til å ta høyere utdanning.”

Det har dessverre ingenting med saken å gjøre. Det er verdien av utdannelsen som er totalt forskjellig i Norge og Finland. Norge er en råvareleverandør, mens Finland bygger opp en kunnskapsindustri.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@Leif: Det er mikroøkonomi som er relevant i denne problemstillingen, ikke bedriftsøkonomi.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mette, det er godt å høre at du ikke mener staten er et uhyre. Du omtaler likevel ofte staten tendensiøst og negativt som ”byråkratisk”, ”monopolitisk” osv. Det oser et litt angsbitersk fiendskap mot staten i dine innlegg. Når du nå opplyser at staten ikke er en uhyre, så er det et lite skritt på veien, men jeg tror likevel du har langt fram til du har mer nyansert forståelse. Og jeg tror de ideologiske brillene til FRP vil hindre videre innsikt.
Derimot er du rørende naiv i omtalen av privat virksomhet, det er ingen grense for hvor bra det skal bli hvis private banker kunne administrere utdanningstøtten. Hvorfor kommersielle aktører skulle ta mer hensyn til studentenes ve og vel enn staten, ja, det må man ta på seg de ideologiske brillene til FRP for å forstå. Det ligger i kommersielle virksomheters natur at de skal tjene penger, og det er selvfølgelig helt greit. Men for staten er utdanningstøtten et samfunnsoppdrag, det er utdannings- og velferdspolitikk. Staten skal drive aktiviteter på områder hvor private løsninger ikke er tilstrekkelige. Formålet med offentlig virksomhet er å betjene den enkelte og fellesskapet. På kort sikt er selvsagt utdanningsstøtten et underskuddsforetagende. Men det er det ment å være, på samme måte som andre velferdsordninger.
Selve driftingen av Lånekassen er ikke noe problem og har trolig aldri vært. Det er ingen private banker som driver massebehandling av saker på samme måten. Lånekassen har vært rimelig flinke til å fornye seg gjennom hele sin historie og er det fortsatt. Innleggene i denne spalten bekrefter at Lånekassen har et rimelig greit omdømme. Du har ingen god sak her, med mindre ideologien til FRP skal styre alt du mener. Da bør det være langt mer interessant å gå inn i substansen, hvilket utdannings- og velferdspolitiske innhold bør støtten fra Lånekassen ha? Hvilke utfordringer står den over for? Hvordan kan vi forbedre den? Fungerer ordningene i forhold til intensjonene? Hvordan kan vi utvikle bedre kunnskap rundt virkningene av utdanningstøtten? Jeg ser du har noen meninger rundt rentefritak i utdanningsperioden osv, men det er et ganske så ufullstendig og uklart bilde. La meg bruke en metafor som politikere burde kjenne, når det gjelder studentenes ve og vel så sitter ikke akkurat FRP i ”førersetet”. Dere synes vel egentlig det er best hvis det offentlige tar minst mulig ansvar og at enhver er ”sin egen lykkes smed”.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg spør igjen: Hvilket problem ønsker man å løse ved å avvikle Lånekassa?

Jeg sier ikke at dagens system er perfekt. Men kan du sette fingeren på konkrete problemer som ønskes løst? Da vil det være lettere å diskutere om privatisering er riktig medisin.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@Mette

Jeg spør igjen ettersom du ennå ikke har svart.

Ønsker du at studentenes fremtidige finansieringskilde av bolig, bil eller til og med kanskje en bedrift skal sitte på informasjon om studieprogresjonen din, sykemeldinger, søknader om betalingsutsettelser?

Dette er informasjon som Lånekassen må innhente fra sin kundeportefølje.

At det mest sannsynlig ikke er noe å spare på dette forslaget gjør det bare enda mer meningsløst.

Det er dumt å være så prinsipielt for markedet at man ikke ser dets begrensinger.

At finansbransjen mangler etikk og moral tror jeg vi alle har blitt overbevist om i det siste.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

@Eivind:
Kan så være, men ett sted må man begynne.

Å skaffe seg forståelse for avanse og avskrivinger kan være det enkleste, og et greit utgangspunkt.

Samme hvor man begynner egentlig, fordi bare det at man setter seg bittelitt inn i emnet, gjør i seg selv at man får mer perspektiv til hva man ikke vet.

Tror du er med på tanken, at om man ikke har noen som helst forståelse for faget, så har man heller ingen mulighet til å vurdere hva man ikke forstår…

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00