av Mette Hanekamhaug | 24. april, 2010  

Hjernevask i skolen

Skole og utdanning er et av de viktigste i hele samfunnet vårt og et område som alltid vil være gjenstand for politisk debatt, uenighet og forbedringspotensial.

Et tema som i mange år har vært fraværende i denne debatten ble i går løftet frem av Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug: Den radikale sosialistpropagandaen som finnes i så mange skolebøker.   http://www.dagbladet.no/2010/04/23/nyheter/innenriks/politikk/11405834/

Hva nytter det med flere lærere, tidlig innsats og andre tiltak regjeringen snakker om når undervisningsmaterialet er dominert av venstrevridd, sosialistisk propaganda og vranglære?

Listhaug har gått gjennom noe av pensumet som læres til elevene i grunnskolen, og noen av funnene hennes er sjokkerende. Ved nærmere gjennomgang viser det seg at lærebøkene til dagens unge langt i fra gir objektiv, nøytral informasjon og fakta. Snarere er de ofte en gjengivelse av forfatternes personlige meninger og oppfatninger om samfunnet. Listhaug trekker frem ti eksempler på det jeg vil påstå er grove overforenklinger og i noen tilfeller regelrett feilinformasjon som er en del av skoleelevenes pensum.

Som dere kan lese av artikkelen er et av de følgende:

”En grunn til Kinas suksess er at landet tiltrekker seg internasjonale investeringer. Landet er med i en merkelig konkurranse. Sammen med andre fattige land konkurrerer det på en måte om å være dårligst. Fattige land som arbeidere lavest lønn, får ofte oppdrag fra internasjonale bedrifter”.

Her sier de altså at internasjonal konkurranse mellom land er skadelig, og fremstiller situasjonen så ensidig at en vanskelig kan tro noe annet enn at de ønsker fremme egen agenda og personlig mening i saken. Hvordan skal fattige land komme seg ut av dette om ikke de får mulighet til å tiltrekke seg utenlandske investeringer, eller stimulere til vekst i eget land? Det var jo nettopp ved  å innføre markedsøkonomi i Kina de løftet flere millioner mennesker ut av fattigdom, dette sammen med økt satsing på utdanning og kompetanse.
Jeg er ikke mot at lærebøker problematiserer og drøfter positive og negative effekter med dagens trender og utfordringer – tvert i mot! Det jeg er i mot er det ensidige og svært politisk fargete synet som presenteres, uten noe form for problematisering!

Samtidig har en ulike hjelpemiddel lærerne kan ta i bruk i undervisningen på enkelte fagområder. Jeg kom over et av de; http://www.skolenettet.no/moduler/templates/Module_Article.aspx?id=16282&epslanguage=NO
Også her dominerer ensidighet og propaganda.

Et eksempel er: “Er vi alle ansvarlige for utviklinga? Ikke egentlig? Dersom du er europeisk, så trenger du  dobbelt så stort areal som den gjennomsnittlige verdensborgeren. Om du er amerikaner bruker du fi re ganger mer. Kommer du fra Bangladesh så bruker du bare en tredjedel. Dette forteller oss at fordelingen av godene og forbruket er helt ute av balanse. De 20 % rikeste i verden forbruker mellom 50 og 70 % av de fl este naturressurser. Formuen til verdens 225 rikeste individer er like stor som den årlige inntekten til de 47 % fattigste av jordas befolkning. Eller 2,5 milliarder mennesker. Mange tror at jorda ikke produserer nok til å fø befolkningen. Dette er feil. Skjev fordeling av maten er den viktigste årsaken til at det fi nnes 800 millioner underernærte mennesker i verden i dag.”

Makan til ensidig, svart-hvitt syn skal en lete lenge etter! Hva med det politiske systemet i u-landene, har det ingen effekt eller innvirkning på hvordan ressursene fordeles i landet? Hva med de utallige tilfellene på Afrikanske land hvor bistandspengene flommer inn, statsoverhodene lever i en luksus vi knapt kan forestille oss, men befolkningen lever i fattigdom og nød? I denne teksten legges skylden for all fattigdom i verden på de vestlige landene og markedskreftene – de kreftene som faktisk har ført til den velstanden de vestlige landene har! Denne tendensen er dominerende i alt for mye læremateriell.

Jeg kjenner jeg blir mektig provosert av dette. Hvordan skal vi klare få en bedre skole, bedre utdanning og bedre kunnskap om samfunnet og verden når vi har skolebøker som driver med politisk propaganda og hjernevask fremfor nøytral og objektiv kunnskapsformidling?

I sin tale til landsmøtet i går oppfordret Sylvi Listhaug foreldre og foresatte til å følge med hva barna faktisk lærer på skolen. Vi kan ikke stilletiende sitte og se på at barna indoktrineres med sosialistiske ideer fra historiens skraphaug. 

Den norske skolen reproduserer ikke bare sosiale forskjeller, men også politiske holdninger og oppfatninger! Vi må være mer kritisk til hva vi faktisk lærer den oppvoksende generasjon og være opptatt av at de får et nøytralt og objektivt syn på verden. På den måten får vi oppegående, smarte samfunnsborgere som tar sine egne valg og standpunkter senere.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende

enig i mye av du sier, å vi har nok ressurser per i dag! men de minker fort med all kjemikalie sprøytingen som ødlegger og gjør jorda avhengig av stoffer den ikke produserer selv der naturlig, som igjen gjør bønder avhengig av store bedrifter. Meste parten av europa lever av grunnvann, som er en ikke fornybar ressurs!! eller jo men det tar jo millioner av år og fylle opp igjen…Grunnvannet i afrika som blir brukt til dyrking av jord tørker ut en etter en.. Vi graver ut store fjell en etter en etter mineraler og legger de øde, stort sett i fattige land av store bedrifter. Noe som aldri ville blitt godtatt i norge, men det skjer ikke her da går det greit, ikke sant???? ifølge studie av snitt menneskets holdning!

Youtube, søk opp HOME og lær litt meir om ressurs bruk og hva store bedrifter får gjør og herje i de fattige land, den er gratis å se fram til den 15juni på youtube. HOMEproject. Så skriv om ressurs bruk etter det og fri konkurranse med lite tilsyn, kanskje det har forandra seg litt?? Hvem vet Mette!!

God Helg

Mvh
Eric Angel

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Eksempelet med skjev fordeling av ressurser har ingenting med politisk propaganda å gjøre. I de fleste norske atlas vil du finne at den samme problemstillingen er presentert.

Jeg synes det er synd om politikere skal bestemme hva som er politisk propaganda eller ikke. Du sier norske skoler er fyllt med propaganda, men det sier du fra et neokonservativt ståsted. Her må man la andre fagansvarlige bestemme hva som skal bli lært bort til barna.

Jeg har forresten vanskelig for å tro at alle som har med opplæringen i skolen å gjøre er sosialister som ønsker å fremme sine politiske ideer. Ironisk nok er det mye som tyder på at dere her bare fokuserer på de delene som kan virke som venstrevridd, men ikke sier noe om alt som kan være høyrevridd.

Selv lærte jeg at Hitler var en drittsekk som bare gjorde gale ting…. kommunistisk propaganda? Han hadde jo tross alt en genial økonomisk politikk etter krakket.

Dette beviser igjen at du som høyrepopulist eller sosialistike politikere ikke bør styre detaljer på den måten. Det vil føre til MER propaganda, ikke mindre. Uansett er det umulg å tenke seg at alt man lærer ikke skal ha noen som helst vri.. det er jo nemlig full uenighet mellom historikere også.

Se heller nærmere på hvordan vi på skolen kan lære at det meste vi leser har en politisk virkning.. og at vi derfor må være kritisk till det vi leser.

Et spørsmål:
Er det greit at det i en videregående historie bok står; “Stalin er en av de værste diktatorene Europa noen gang har hatt”? Det er ikke nevnt med et eneste ord at politikken hans var fantastisk for mange tusen kommunister!

Vennligst definer “nøytral og objektiv kunnskapsformidling”.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Innlegget ditt, og kommentarene til Sylvi Listhaug, viser bare hvor lite kunnskap om norsk skole dere sitter inne med. Det kan virke som om dere viser en grunnleggende forakt for den innsatsen lærerne gjør – spesielt med tanke på den friheten som ligger i læreplanen for Kunnskapsløftet:

Ordet pensum finnes nemlig ikke lenger. Lærerne kan forholde seg til hva slags kilder de vil for å få elevene til å nå kompetansemålene fastsatt av Udir. Målene for samfunnsfag finner du her: http://www.udir.no/grep/Lareplan/?laereplanid=125640&visning=5

Om en lærer velger å forkaste læreboka til fordel for andre kilder, eventuelt supplere den i løpet av skoleåret, står han eller hun helt fritt til å gjøre det så lenge målene for opplæringen nås. Lærerne jobber hardt for å gjøre elevene i stand til å tenke kildekritikk – i faget norsk er nettopp kritisk bruk av kilder et eget kompetansemål!

Så hvordan skal man tolke påstandene om “venstrevridd, sosialistisk propaganda”? Er det slik at dere har avslørt en sosialistisk skolekonspirasjon som brer seg over det ganske land, der lærerne står samlet om å indoktrinere elevene i håp om å skape et kommunistisk Norge, eller har dere bare så liten tro på lærerstanden at dere tror den ikke er i stand til å lære elevene om grunnleggende refleksjon og kildekritikk?

Frp har aldri vært et skoleparti. Med kunnskapsløse uttalelser som dette kjenner vi et gufs fra mccarthyismen.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Hva nytter det med flere lærere, tidlig innsats og andre tiltak regjeringen snakker om når undervisningsmaterialet er dominert av venstrevridd, sosialistisk propaganda og vranglære?”

Du mener vel “hvis” istedenfor “når”?

Eller mener du at Sylvi Listhaugs raske kikk på noen skolebøker er nok til å uttale seg skråsikkert om situasjonen i norske lærebøker? Det er i så fall rart – noen av sitatene Listhaug kommer med er jo dessuten ikke en del av “forfatterstemmen” i læreboka, men er sitater fra andre – naturligvis skal norske lærebøker gi elevene smakebiter på ulike standpunkter.

All ære til FrP for å se kritisk på lærebøkene – men hvis dere tror dere har fasit allerede, virker det ganske lettvint.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg mener det er åpenbart at utviklende land drar stor nytte av at det finnes mindre utviklede og dårligere stilte land. Jeg vil faktisk gå så langt som å si at det er mange som ikke ønsker videreutvikling av u-land. For der kan vi nemlig produsere varene våre til lave kostnader, og selge dem med stor profitt hjemme.

Helt siden man begynte med kolonisering har den rike delen av verden tjent fett på å undertrykke de fattige og utnytte dem. Dette foregår ikke i en så åpenlys form nå for tiden, men problemet eksisterer fortsatt.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Husk at jeg ikke har tatt til orde for at politikerne skal styre innholdet i de norske skolebøkene – dette ville jo ikke akkurat forbedret situasjonen.

Det jeg ønsker oppnå med dette innlegget er nettopp en diskusjon om hvem som skriver og godkjenner dagens lærebøker, hvem kontrollerer den informasjonen som fremkommer i disse? Vi må strebe etter skolebøker og et læreverk som faktisk fremstiller fakta og verden i et objektivt bilde – ikke som er farget av forfatternes syn.

Vi må tilstrebe bøker som problematiserer og diskuterer, som tar opp flere aspekter og politiske meninger. Jeg husker godt historiefaget på skolen når vi lærte om den verdensøkonomiske krisen. Det fremstod av læreboken som at kapitalismen, det skumle ordet venstresiden bruker i enhver anledning uten å faktisk forklare hva kapitalismen er, var skylden for hele krisen. At markedskreftene var noe skremmende som ødela hele det økonomiske system og sendte verden inn i en økonomisk krise. Dette ensidige fokuset og synet på krisen ble underbygget ved å dra frem noen få økonomers syn som var enig med dette.

Det synes jeg er helt greit – det er viktig å få frem dette synet på krisen da det er mange som mener det. Samtidig burde den også dratt frem de som hadde andre ideer, andre tanker om denne krisen! Hvorfor dro ikke boken frem Heyek sine tanker og at statens inngripen var det som forverret krisen? Eller Schumpeters tanker om hvordan økonomiske kriser og nedgangstider kunne være sunt for økonomien? Eller hva med Friedman?

Jeg sier ikke hvem av økonomene som har rett. Jeg ser at det politiske synes vi har ofte også farger hvilke av økonomene vi velger sette vår lit til, velger å argumentere med. Men dette burde bøkene avspeile! Skolebøkene burde få med seg de ulike meningene, vise alle sidene og la elevene selv få kunnskapen nok til å kunne ta egne valg.

Problemet i dag er at det kan virke som enkelte lærebokforfattere har fremmet sine egne politiske meninger i skolebøkene, sortert ut informasjonen de personlig tror på og valgt å la være å nevne de motstridende meningene, tanker og filosofier.

Og DET er noe vi ikke kan akseptere i vår skoles pensum!

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Bjørn: dessverre har jeg opplevd dette selv i skolebøkene. Husker når jeg selv gikk på videregående og begynte bli oppmerksom og mer kunnskapsrik om samfunnet rundt meg og få et bredere verdensbilde. Da begynte jeg også å se hvor ensidig flere av skolebøkene fremstilte ulike situasjoner og deler av historien. Husker det var flere bøker og fag hvor jeg reagerte!

Halvor: jeg synes det er trist at ofte når vi i Fremskrittspartiet velger problematisere ulike deler i den norske skolen, her lærebøkene- og materielle, så er det alltid noen som påstår at vi angriper lærerne. Dette har ingenting med angrep av lærere å gjøre, det har med hvilket type læremateriell vi gir skolene.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Det finnes læreverk som problematiserer alle typer verdensbilder, og det er opp til læreren å gjøre elevene i stand til å forholde seg til kilder på en kritisk og reflektert måte.

Med det som utgangspunkt blir jo Frps “problematisering” et direkte angrep på lærernes evne til å formidle fagstoff. Det som kom frem i Ukeslutt forsterker jo også den holdningen. Uttalelser som “Hva om en fikk en gammel kommunist som lærer?” er jo beskrivende for den kunnskapsløse holdningen partiet ditt presenterer.

Frp mangler rett og slett troverdighet i skolesaker, mye fordi dere viser en manglende forståelse for hvordan Kunnskapsløftet fungerer.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Jeg tok for meg et kapittel i den Kosmos boka, “Verdenshandelen øker”, som forøvrig ligger ute her: http://server02.dotminded.com/dotminded/data/magazine/583739/

Selektiv sitering kan alle holde på med, men det skal jeg holde meg for god for, avsnittet om handel og Kina er ikke fullt så negativt:

“En grunn til Kinas suksess er at landet tiltrekker seg internasjonale investeringer. Landet er med i en merkelig konkurranse. Sammen med andre fattige land konkurrerer det på en måte om å være dårligst. Fattige land som arbeidere lavest lønn, får ofte oppdrag fra internasjonale bedrifter.”

…Slike oppdrag er landene interessert i, for da tjener de i det minste noe. Derfor reduserer myndighetene minstelønn, skatter og miljøkrav.

Avsnitt slutt.

Jeg ser ikke helt hva som er galt med det avsnittet, hvis ikke det er noen faktafeil? Det står jo og at de ihvertfall tjener noe, og at det er bedre enn ingenting.

Resten av kapitlet snakker og om fordelene ved internasjonal handel, viktigheten av å fjerne tollmurer og subsider.

Alt dette er gode markedsliberalistiske prinsipper, så boka får etter min mening godkjent. Det tok meg under 3 minutter å lese igjennom det kapitlet, så anbefaler deg å ta tiden mellom møtene på landsmøtet til å se igjennom litt, så får du kanskje et litt mer nyansert bilde en det din partikollega Sylvi Listhaug ga uttrykk for.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Oj, er visst ikke bare jeg som er litt slapp i lesinga, overså helt kommentaren din etter sitatet:

“Her sier de altså at internasjonal konkurranse mellom land er skadelig, og fremstiller situasjonen så ensidig at en vanskelig kan tro noe annet enn at de ønsker fremme egen agenda og personlig mening i saken. Hvordan skal fattige land komme seg ut av dette om ikke de får mulighet til å tiltrekke seg utenlandske investeringer, eller stimulere til vekst i eget land? Det var jo nettopp ved å innføre markedsøkonomi i Kina de løftet flere millioner mennesker ut av fattigdom, dette sammen med økt satsing på utdanning og kompetanse.”

Som sagt i innlegget over, så snakker boka om fordelene ved internasjonal handel, og at de blant annet blir hindret til det av f.eks. norske landbrukssubsider.

Så ja, ta det Sylvi sier med en klype salt, hun ville ihvertfall fått stryk av meg hvis dette var det hun mente var hovedbudskapet i kapitlet.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

“Befolkningsveksten er en trussel mot verdens naturressurser. Den er ikke bærekraftig. Med dagens forbruk kan ikke kommende generasjoner få tilfredsstilt behovene sine. Slik det er i dag, vet vi at det er nok mat til alle menneskene på jorda. Vi må bare få en rettferdig måte å fordele den på. Rike land må derfor være villig til å gi avkall på noe av velstanden sin.

- Er Kina et ideal for forfatterne? Skal vi innføre ett-barns-politikk verden over? Dessuten, fattige land er ikke fattige fordi vi er rike. Det er direkte feil og basert på radikalt tankegods fra 70-tallet. De siste tiårene har millioner av mennesker kommet ut av fattigdom på grunn av globalisering og handel over landegrensene.”

Hvor dum går det an å være Listhaug? Alle bør forstå at i en verden med begrensede ressurser kan vi ikke lenge basere oss på ubegrenset vekst slik vi gjør nå. Befolkningsveksten vil føre til katastrofe, det skjønner alle hvis man ikke velger å stikke hodet i sanda og håpe det skjer etter at man selv er borte.

Det har overhodet ingenting med venstrevridd eller høyrevridd å gjøre.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Her er det åpenbart at sentrale Frp’ere burde lese mer i ikke bare lærebøker for barne- og ungdomsskolen men orientere seg litt i landskapet generelt.

At kineseres arbeidskår og det at vårt vestlige forbruksmønster ikke kan eksporteres til u-land er nyheter for Listhaug og Hanekamhaug er ganske skremmende.

Men flott at i alle fall norske skolebarn får denne innsikten.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Halvor: Du skriver at Fremskrittspartiet viser en manglende forståelse for hvordan Kunnskapsløftet fungerer – på hvilket grunnlag mener du det?

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Mette: Kritikk av skolepensum blir rart etter innføringen av Kunnskapsløftet, siden begrepet pensum per definisjon ikke eksisterer. Dersom en lærer, etter kritisk gjennomgang av læreverket, finner at det ikke holder mål, står han eller hun fritt til å forkaste det til fordel for andre kilder. Kompetansemålene styrer undervisningen – ikke lærebøkene. Lærerne har all mulighet til å undervise i kritisk kildebruk og gi elevene verktøyene de trenger for å gå ut av skolen som reflekterte (og reflekterende) mennesker.

Argumentasjonen du og Sylvi Listhaug deretter presenterer, med uttalelser om “gamle kommunister” og eksempler på leserbrev med svak rettskriving, tenderer mot en litt barnslig kritikk av lærerne – ikke læreverkene (selv om du hevder det motsatte).

Kort sagt: Kritikk av læreverkene er kjempebra, men ikke uten videre relevant dersom du forutsetter at lærerne er profesjonelle fagpersoner – noe jeg antar at du gjør.

Tips oss hvis denne kommentaren er upassende

Kategorier

Tips oss hvis denne bloggen er upassende

Denne bloggen blir ikke forhåndsredigert av VG Nett. Bloggens eier står ansvarlig for alt innhold.
Ingenting varer evig og nå er vi dessverre ved veis ende. VGB er lagt ned og vil ikke komme tilbake.
VG Blogg var en tjeneste levert av VG Multimedia AS. Henvendelser rettes til: Magne Antonsen
Ansvarlig redaktør/Administrerende direktør: Torry Pedersen
Redaktør digitalt Espen Egil Hansen. Redaktør avis: Helje Solberg. Politisk redaktør Hanne Skartveit
Digital direktør: Jo Christian Oterhals. Sentralbord VG: 22 00 00 00